Safeture provides a free review tool for new ISO 31030

The risks on business trips have risen sharply – not least due to the corona pandemic – and so have the demands on companies since they have a legal duty of care towards their employees and protect them from dangers. The innovative platform provider for travel and employee safety, Safeture, has developed a review tool […]

Safeture utser Nicola Dolovski till Commercial Director

Safeture skapar ett nytt kommersiellt team. Utifrån ett helhetstänk ska bolaget mer effektivt och riktat hantera både de direkta och indirekta kommersiella möjligheterna framöver. I denna satsning har Nicola Dolovski utsetts till Commercial Director. Han kommer närmast från Parkster och tillträder 16 augusti. Tydligare fokus på säkerhet och förändrade beteende i arbetslivet, både som ett […]

Safeture appoints Nicola Dolovski as Commercial Director

Safeture is creating a new commercial team. Based on a holistic approach, the company will more efficiently and purposefully handle both direct and indirect commercial opportunities in the future. In this venture, Nicola Dolovski has been appointed Commercial Director. He most recently worked at Parkster and starts on August 16. A clearer focus on safety […]

Safeture signs three-year agreement worth close to SEK 4 million

Safeture AB Lund has signed a three-year agreement with SPS, an international security and assistance company, to provide services to a large German client. Under the agreement, SPS will manage and oversight more than 60 000 employees based globally who have access to the Safeture platform. Services include including eLearning, facilities monitoring, and travel management integration. […]

Nytt tyskt kontrakt för Safeture, värt närmare 4 miljoner kronor

Safeture AB i Lund, har tillsammans med SPS, ett internationellt säkerhets- och assistansbolag, tecknat ett treårsavtal med ett stort tyskt företag. Avtalet innebär att kundens fler än 60 000 anställda över hela världen, får tillgång till Safetures unika plattform att hantera medarbetarnas säkerhet. Avtalet omfattar även eLearning, övervakning av anläggningar som fabriker och affärer samt integration […]

Kommuniké från årsstämma i Safeture AB (publ)

Safeture AB (publ) (”Bolaget”) avhöll den 20 maj 2021 årsstämma. Med anledning av rådande covid-19-pandemi hölls årsstämman endast genom poströstning. Vid stämman fattades bland annat följande beslut. Fastställande av årsbokslut och ansvarsfrihet Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för Bolaget och koncernen för räkenskapsåret 2020. Stämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande […]

Safeture AB (publ) årsrapport publicerad

Sammanfattning av verksamhetsåret 2020 Återkommande intäkter för året uppgick till 19,3 (15,0) MSEK vilket motsvarar en ökning på 29% jämfört med föregående år samt 90% av bolagets omsättning. Den totala nettoomsättningen för året uppgick för koncernen till 21,5 (17,9) MSEK. Koncernens nettoomsättning för 2019 är justerad med 5,0 MSEK för att reflektera avyttringen av fd dotterbolaget […]

Kallelse till årsstämma i Safeture AB(PUBL)

Aktieägarna i Safeture AB (publ), org.nr 556776–4674, kallas härmed till årsstämma den 20 maj 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin kommer Safetures årsstämma att genomföras genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum. […]