SAFETURE AB INVESTOR RELATIONS

Bolagsstyrning

Bolagsstyrningen i Safeture utgår från svensk lagstiftning, främst Aktiebolagslagen, och Regelverk för emittenter som följer av bolagets listning på NASDAQ OMX First North Growth Market och god praxis på aktiemarknaden.

Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) är inte obligatorisk för Safeture men styrelsen kommer noggrant att följa den praxis som utvecklas avseende Koden och avser att tillämpa Koden i de delar den kan bedömas ha relevans för Bolaget och dess aktieägare.