Aktien

Symbol Name Last Price Change % Change

NASDAQ  First North Growth Market

First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. Bolag på First North Growth Market regleras av ett mindre omfattande regelverk som är anpassat för mindre bolag och regleras därför inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North Growth Market är mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Börsen godkänner ansökan om upptagande till handel på First North Growth Market.

Klicka på länken för att följa aktiekursen hos Nasdaq First North Growth Market:

Safeture AB, SFTR, (SE0006117297)

 

Utdelning

Samtliga aktier ger rätt till utdelning. Vinstutdelning för de nya aktierna ska utgå på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter aktiens registrering i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. 

Teckningsoptioner

Den 9 april 2015 beslutade extra bolagsstämma om en riktad emission av teckningsoptioner till anställda och nyckelpersoner. Totalt tecknades 427 885 optioner till och med den 17 april 2015, som var sista teckningsdagen. Teckningsoptionerna emitterades till en kurs om 0,13 SEK per teckningsoption. Teckningskursen för nyttjande av teckningsoptionerna är 16,56 SEK per aktie. Teckningsoptionerna kan under nyttjandeperioden, som löper från och med den 15 mars 2019 till och med den 29 mars 2019, nyttjas för teckning av 427 885 nya aktier i GWS.

Den 17 juni 2015 beslutade årsstämma om en riktad emission om 40 000 teckningsoptioner av serie 2015/2019 utställda till Sven Holmgren, Hans Skalin, Paul Degerlund och Wolter Mannerfelt. Teckningsoptionerna emitterades till en kurs om 0,31 SEK per teckningsoption. Optionerna berättigar till teckning av 40 000 nya aktier i GWS. Teckningsoptionerna kan nyttjas under perioden 8 juli 2019 – 24 juli 2019. Teckningskursen för nyttjande av teckningsoptionerna är 31,11 SEK per aktie.

Den 25 maj 2016 beslutade årsstämma om en riktad emission om 670 000 teckningsoptioner av serie 2016/2020 till anställda och nyckelpersoner samt anställda i dotterbolaget Travelogix. Teckningsoptionerna emitterades till en kurs om 0,09 SEK per teckningsoption. Teckningskursen för nyttjande av optionerna är 37,05 SEK per aktie. Teckningsoptionerna kan under nyttjandeperioden, som löper från och med den 15 april 2020 till och med den 29 april 2020, nyttjas för teckning av 670 000 nya aktier i GWS.

Den 29 maj 2018 beslutade årsstämma om en riktad emission av 800 000 teckningsoptioner av serie 2018/2021 till anställda och nyckelpersoner samt anställda i dotterbolaget Travelogix. 794 000 teckningsoptioner tecknades. Teckningsoptionerna emitterades till en kurs om 0,07 SEK per teckningsoption. Teckningskursen för nyttjande av optionerna är 9,86 SEK per aktie. Teckningsoptionerna kan under nyttjandeperioden, som löper mellan den 13 december till och med den 17 december 2021, nyttjas för teckning av 794 000 nya aktier i GWS.