Safeture AB offentliggör prospekt med anledning av företrädesemissionen

Styrelsen för Safeture AB, org. nr. 556776-4674, (”Safeture” eller ”Bolaget”) offentliggör idag, den 20 oktober 2022, prospekt med anledning av Bolagets kommande företrädesemission av aktier, vars teckningsperiod inleds den 28 oktober 2022 (”Företrädesemissionen”). Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen och kommer att finnas tillgängligt på Finansinspektionens (www.fi.se) webbplats. Prospektet hålls från och med idag även tillgängligt på Bolagets (www.safeture.com) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing) respektive hemsidor.

Safeture offentliggjorde den 30 september 2022 styrelsens beslut om att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Beslutet fattades med stöd av bemyndigande från årsstämman som hölls den 19 maj 2022. Prospektet, innehållandes fullständiga villkor och anvisningar, har idag, den 20 oktober 2022, godkänts och registrerats av Finansinspektionen och kommer att publiceras på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se). Prospektet finns även tillgängligt på Bolagets (www.safeture.com) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing) respektive hemsidor. Anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga på ovan nämnda hemsidor i samband med att teckningsperioden inleds.

Tidplan för Företrädesemissionen

 • Sista dag för handel i aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter: 24 oktober 2022
 • Första dag för handel exklusive rätt att erhålla teckningsrätter: 25 oktober 2022
 • Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen: 26 oktober 2022
 • Handel med teckningsrätter: 28 oktober 2022 – 8 november 2022
 • Teckningsperiod: 28 oktober 2022 – 11 november 2022
 • Offentliggörande av slutgiltigt utfall i Företrädesemissionen: Omkring den 16 november 2022
 • Handel med BTA (betald tecknad aktie): Från och med den 28 oktober 2022 till dess att Bolagsverket har registrerat Företrädesemissionen. Sista dag för handel i BTA kommer att meddelas genom ett separat pressmeddelande efter Företrädesemissionens genomförande.

Erbjudandet i sammandrag

 • Teckningskurs: 3,00 SEK per aktie.
 • Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 9 033 933 nyemitterade aktier. Vid fullteckning kan Bolaget tillföras en emissionslikvid om högst cirka 27,1 MSEK före emissionskostnader.
 • Företrädesrätt till teckning: För varje aktie som innehas på avstämningsdagen den 26 oktober 2022 erhålls en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) aktier.
 • Teckning och betalning: Teckning med stöd av teckningsrätter sker under teckningsperioden i enlighet med ”Villkor för Erbjudandet” i prospektet. Observera att teckningsrätter som aktieägaren inte avser utnyttja måste säljas senast den 8 november 2022 för att inte förfalla utan värde.
 • Antal aktier innan Företrädesemissionen: 30 113 110 aktier.
 • Utspädning: De befintliga aktieägare som väljer att inte utnyttja sina teckningsrätter till att teckna aktier kommer att vidkännas en maximal utspädning om cirka 23,08 procent av rösterna och kapitalet genom Företrädesemissionen.
 • Tecknings- och garantiåtaganden: Safeture har erhållit tecknings- och garantiåtaganden om cirka 27,1 MSEK, motsvarande 100 procent av emissionsvolymen.
 • Handelsplats: Nasdaq First North Growth Market.

Rådgivare

I samband med Företrädesemissionen har Safeture anlitat Setterwalls Advokatbyrå AB som legal rådgivare och Nordic Issuing AB som projektledare och emissionsinstitut. Shark Communication AB har bistått Bolaget med rådgivning avseende kommunikation.

För ytterligare information om Företrädesemissionen, vänligen kontakta:

Nordic Issuing AB

Telefon: +46 (0)40 632 00 20

E-post: info@nordic-issuing.se

www.nordic-issuing.se

För mer information om Safeture, vänligen kontakta:

Magnus Hultman, VD

Telefon: +46 (0) 706 00 81 66

E-post: magnus.hultman@safeture.com

www.safeture.com