Kallelse till årsstämma i Safeture 2023

Aktieägarna i Safeture AB (publ), org.nr 556776-4674, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma den 25 maj 2023 kl. 10.00 i Safetures lokaler, Kung Oskars väg 11C i Lund. Rösträttsregistrering startar kl. 09.30.

Read More »

Continued improved profitability

Safeture started the year by delivering in line with our financial targets. As we have communicated earlier, Safeture aim to have an average sales increase of 30% year-on-year, continuously improved gross margins until we reach +80% and become profitable at an ARR of 65 MSEK. For Q1, sales are up 31 %, annual recurring revenue (ARR) is up 27 %, the gross margin improved from 73% last quarter to 75% in Q1. The steady path to profitability is clearly indicated in the Q1 result, with an improved EBIT margin of -23% compared to -57% one year ago.

Read More »

Safeture AB årsrapport 2022 publicerad

2022 var ett omvälvande år, med händelser i vår omvärld som återigen satte fokus på behovet av lösningar som underlättar för verksamheter att vara ansvarsfulla arbetsgivare och skapa trygghet för medarbetarnas i deras vardag. För mig som VD för Safeture blev det ännu tydligare vilken potential vår plattform har.

Read More »

Lago Kapital as liquidity provider

Safeture AB (“Safeture” or “Company”) has entered into a Liquidity Providing (LP) agreement with Lago Kapital Ltd. In connection with the agreement for liquidity providing, Agartha AB has agreed to lend 45,000 shares to Lago.

Read More »

Interim Report Safeture Q4 2022

Safeture continues to deliver new sales above our targets also for the fourth quarter and thus for all quarters of 2022. Sales amounted to 10 MSEK. With 41 MSEK of Annual Recurring Revenue (ARR). However, as already highlighted in the report, the numbers are affected by a one-time write-off related to a US-based customer, negatively affecting the ARR growth year-on-year with 6%. But let me come back to that.

Read More »

Safeture ISO 27001-certifierat för informationssäkerhet

Safeture har under många år arbetat med högsta möjliga informationssäkerhet och är nu också certifierat enligt ISO 27001. Ett ledningssystem för informationssäkerhet som hjälper företag att hantera bland annat säkerheten för personuppgifter och information från tredje part.

Read More »

Safeture partners with integrated assistance company EMA Global

Safeture AB (publ) today announced a partnership agreement with EMA Global, Asia’s leading integrated assistance company.

Founded in 1991 and based in Singapore, EMA Global is the leading integrated assistance company specializing in medical assistance and repatriation in Asia. The company secures world-class bedside-to-bedside transport services around the globe and provides 24/7 worldwide medical assistance to its clients.

Read More »

Safeture AB meddelar sista dag för handel med BTA

Safeture AB:s, org. nr. 556776-4674, (”Safeture” eller ”Bolaget”), företrädesemission av aktier, vars teckningsperiod avslutades den 11 november 2022, har nu registrerats på Bolagsverket. Bolaget meddelar härmed att sista dag för handel med BTA (betald tecknad aktie) är den 29 november 2022 och stoppdag är den 1 december 2022.

Read More »

Safeture AB:s företrädesemission övertecknad

Teckningsperioden i Safeture AB:s (publ) (”Safeture” eller ”Bolaget”) företrädesemission av aktier, i vilken även allmänheten gavs möjlighet att teckna, avslutades den 11 november 2022. Företrädesemissionen tecknades totalt till cirka 106 procent, av befintliga ägare och allmänheten. Garantiåtaganden som lämnats i samband med företrädesemissionen kommer således inte att tas i anspråk. Safeture tillförs således cirka 27,1 MSEK före emissions-kostnader. Emissionslikviden medför bland annat att Safeture kan fortsätta stödja Bolagets tillväxttakt och utveckling av sin plattform för att hantera anställdas säkerhet. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut idag den 15 november 2022.

Read More »

Board members, management and other employees acquire warrants

On 19 May 2022, the Annual General Meeting of Safeture AB (publ) (“Safeture” or the “Company”) resolved, following proposals from the Board of Directors and the Nomination Committee respectively, to adopt two long-term incentive programs consisting of warrants. One incentive program for the Board members of the Company, and one incentive program for the management and other employees in the Company. The warrants have now been offered to, and subscribed for, by participants in both incentive programs.

Read More »

A partnership set to enhance travelers’ safety

The strategic partnership between Safeture and Securewest International will provide employees with a leading safety app, real-time risk information, and access to a global response and assistance center when safety and security have never been more critical.​

Read More »

Idag inleds teckningsperioden i Safeture AB:s företrädesemission

Idag, den 28 oktober 2022, inleds teckningsperioden i Safeture AB:s (”Safeture” eller ”Bolaget”) fullt garanterade nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Även allmänheten inbjuds till att teckna aktier i Företrädesemissionen. Teckningsperioden löper till och med den 11 november 2022. Företrädesemissionen kan, vid fullteckning, tillföra Bolaget högst cirka 27,1 MSEK före emissionskostnader. Prospekt och anmälningssedlar hålls tillgängliga via Bolagets (foretradesemission.safeture.com) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor.

Read More »

One more central bank to use Safeture platform

Falck Global Assistance, a risk management partner to Safeture, has signed a new agreement with another major central bank in Europe.
The agreement is part of a four-year framework regarding travel risk management for the European Central Bank (ECB)​.

Read More »

Safeture AB offentliggör prospekt med anledning av företrädesemissionen

Styrelsen för Safeture AB, org. nr. 556776-4674, (”Safeture” eller ”Bolaget”) offentliggör idag, den 20 oktober 2022, prospekt med anledning av Bolagets kommande företrädesemission av aktier, vars teckningsperiod inleds den 28 oktober 2022 (”Företrädesemissionen”). Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen och kommer att finnas tillgängligt på Finansinspektionens (www.fi.se) webbplats. Prospektet hålls från och med idag även tillgängligt på Bolagets (www.safeture.com) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing) respektive hemsidor.

Read More »

Safeture delivers above growth target – on track towards profitability

For the third quarter of 2022, Safeture delivered above growth target with an ARR growth of 34%, reaching 40 MSEK. Sales for the quarter increased with 39% to 9,2 MSEK. Operational losses compared to last year were -2,8 MSEK (-30%), which meant losses were halved and was a strong indication that we are on the right track towards profitability. The main reason behind the positive development is increased sales and higher gross margin. At the same time, operating expenses were flat compared to last year and profited from strengthened USD and EUR versus the SEK. Thus, there is a clear road to profitability, which is crucial in these financial unstable times.

Read More »