SAFETURE AB INVESTOR RELATIONS

GWS rapporterar om status och framtidsplaner

Global Warning System (GWS) rapporterar om o?vergripande status och framtidsplaner tva? a?r efter noteringen 2014. GWS fortsa?tter att fokusera pa? sto?rre affa?rsmo?jligheter och har o?kat sa?ljinsatserna vilket har gett resultat, dock inte i niva? med de tidigare satta ma?len. GWS kommer ocksa? att lansera en ny servicepaketering, GWS SDK, fo?r att mo?ta ny efterfra?gan, bredda marknadspotentialen och korta ledtiderna. Man har a?ven bo?rjat arbeta pa? na?sta generations AI (artificiell intelligens) baserad pa? GWS’ stora interna databas.
GWS har utvecklat tja?nsten Safeture, en personlig resesa?kerhetstja?nst som erbjuder kritisk information om olyckor och incidenter som kan pa?verka en resena?r. Lo?sningen har sedan bolaget noterades i oktober 2014 rullats ut via sto?rre partneravtal inom fo?rsa?krings-, telekom- , sa?kerhets- och resebranschen, vilket har varit effektivt. GWS har under 2016 o?kat fo?rsa?ljningsinsatserna genom att o?ppna lokalkontor i Singapore och Brasilien, och dessutom dedikerat sa?ljresurser till den nordamerikanska marknaden. Dotterbolaget Travelogix har ocksa? startat fo?rsa?ljningen av Safeture till sina kunder inom resesegmentet, och de fo?rsta avtalen har nyligen tecknats. Emellertid a?r ledtiden mellan initial kontakt, signerat avtal och fullskalig utrullning la?ngre a?n vad man generellt har ra?knat med. GWS uppvisar en positiv trend men pa? en la?gre niva? a?n tidigare satta finansiella ma?l.

Andreas Rodman, VD pa? GWS, kommenterar:
”Vi arbetar med flertalet sto?rre fo?rsa?ljningsprocesser med stora intressenter, vilket a?r resultatet av en la?ngsiktig investering i fo?rsa?ljning. Vi kan se att den befintliga fo?rsa?ljningsstrategin och arbetet ger goda resultat. GWS har under 2016 o?kat insatserna inom fo?rsa?ljning och marknadsfo?ring, men pa? grund av ledtiderna kommer resultaten att synas fo?rst under 2017.”

En positiv effekt av det avslutade samarbetet med G4S a?r att GWS skalat upp sin egen interna analyskapacitet och ocksa? markant kunnat fo?rba?ttra inneha?llskvaliteten. Uto?ver analysnavet i Lund, Sverige, har man a?ven lokala analytiker i Kuala Lumpur, Malaysia, och i Sao Paolo i Brasilien. Man har a?ven planer pa? att etablera ett analyscenter i Mellano?stern.

Andreas Rodman kommenterar:
“Vi har fa?tt feedback fra?n kunder att vi ofta har ba?ttre inneha?ll och a?r snabbare a?n va?ra konkurrenter na?r det ga?ller internationella 24/7 varningar. Vi tror att detta har uppna?tts genom att vi har integrerat teknik fo?r att sto?dja va?ra analytiker, och vi ra?knar med att beho?va anva?nda mindre personella resurser a?n andra akto?rer men a?nda? leverera ba?ttre inneha?ll. Da?rfo?r anser vi att vi ocksa? har na?tt en topposition inom produktion av analysinneha?ll fo?r internationella 24/7 varningar, pa? samma sa?tt som vi har ett tekniskt fo?rspra?ng.”

GWS arbetar ocksa? med na?sta generations AI (artificiell intelligens) fo?r att na? en ny niva? av insamling och analys av inneha?ll. GWS ra?knar med att kunna ha fo?rdel av sina stora strukturerade databaser fo?r uppla?rning av AIn.

Andreas Rodman fo?rklarar:
”Vi tror att andra akto?rer kommer att ha sva?rt att kopiera va?rt AI-arbete pa? grund av att man inte har samma strukturerade data och processer som man kan anva?nda fo?r uppla?rning av AIn. Denna nya artificiella intelligens kommer att ge oss mo?jlighet att na? en helt ny niva? av inneha?ll fo?r internationella varningar i realtid, som det idag finns fa? motsvarigheter till inom den civila industrin.”

Under 2016 har GWS ocksa? identifierat nya marknadsbehov, och lanserar en paketering av sin lo?sning kallad GWS SDK (Software Developer Kit). GWS SDK inneba?r sa?ljprocesser som kompletterar de la?ngre processer som kra?vs vid info?rsa?ljningen av en komplett lo?sning, och integreras i redan existerande eller nyutvecklade appar.

Andreas Rodman sammanfattar:

 “Ma?nga sto?rre fo?retag i dag antingen bygger en bas av appanva?ndare eller planerar att go?ra det. En framga?ngsfaktor fo?r att bygga stora anva?ndarbaser a?r att skapa en anledning till aktivitet och regelbunden anva?ndning. Va?r service passar va?l in ha?r med 24/7 varningar, landsanpassade va?lkomstmeddelanden, och inneha?ll som skapar interaktion mellan anva?ndare och app. GWS SDK go?r att utvecklare kan inkludera va?rt inneha?ll som en integrerad komponent i existerande appar, och vi na?r pa? sa? sa?tt en bredare marknad. Den svarar pa? den utveckling vi har sett att stora bolag som redan har eller planerar att ta fram en egen mobilapp ga?r mot.”
Med GWS SDK i produktportfo?ljen, beha?ller GWS expansionsplanen som a?r lagd men skapar mo?jligheter genom en o?kad flexibilitet, fler sa?ljprocesser och en breddning av marknaden.
Om GWS Production AB och Safeture
GWS, Global Warning System, grundades 2009 efter erfarenheter fra?n en global SARS-epidemi, tsunamin i Indiska Oceanen 2004 och terrorattacken i Mumbai. Bolaget erbjuder en mobilbaserad, personlig sa?kerhetstja?nst, Safeture, fo?r att skydda resena?rer genom att i realtid spa?ra och ge information om katastrofer och andra hot som kan pa?verka ma?nniskor pa? resa. Systemet besta?r av olika tja?nster som levereras genom resena?rens mobiltelefon och tillhandaha?lls ba?de till fo?retag – Safeture Pro, och till privatpersoner – Safeture.
GWS aktie a?r listad pa? Nasdaq First North Stockholm. Sedermera Fondkommission a?r Certified Advisor.
Fo?r ytterligare information se www.globalwarningsystem.com eller kontakta GWS VD Andreas Rodman, +46 (0) 708 – 10 13 16, andreas.rodman@globalwarningsystem.com
Denna information a?r sa?dan information som GWS a?r skyldigt att offentliggo?ra enligt EU:s marknadsmissbruksfo?rordning. Informationen la?mnades, genom ovansta?ende kontaktpersons fo?rsorg, fo?r offentliggo?rande den 27 oktober 2016 kl. 08.00 CET.
27102016-pr-sv