Ägarförteckning och finansiell ställning efter genomförd emission

GWS Production AB (”GWS”) presenterar härmed ny ägarförteckning och finansiell ställning efter genomförd emission (efter registrering).
Ägarförteckning (ägare över 5 %)

Diamonex Ltd.1

3 425 400 st

35,67 %

Nordic Innovation Invest AB2

823 020 st

8,57 %

AM e-Consulting AB3

692 340 st

7,21 %

Andreas Rodman

577 500 st

6,01 %

Övriga (cirka 315 st)

4 085 480 st

42,54 %

Totalt

9 603 740 st

100,00 %

1 Diamonex Ltd. ägs till 100 % av grundare och styrelseordförande Lars Lidgren (privat). 
2 Nordic innovation Invest AB ägs till 10 % av styrelseledamot Sven Holmgren (via närstående). 
3 AM e-Consulting AB ägs av alla de existerande aktieägarna via ett gemensamt ägt holdingbolag Academic Medical Group AB. I Academic Medical Group AB äger styrelseordförande Lars Lidgren 53,09 % via Diamonex Ltd., 2,66 % via Seagles Aktiebolag samt 4,98 % via Algora AB. Styrelseledamot Sven Holmgren äger 12,76 % (via Nordic Innovation Invest AB), styrelseledamot Wolter Mannerfelt 0,51 % (via Acuzena Ltd.), styrelseledamot Hans Skalin 2,55 % (via närstående) och VD Andreas Rodman 8,95 % (privat) i Academic Medical Group AB.

Eget kapital och nettoskuldsättning
Bolagets nettoskuldsättningsgrad (skulder/eget kapital) per den 1 oktober 2014 uppgår till 29 %. GWS genomförde en emission som tillförde bolaget cirka 20 miljoner SEK (före avdrag för emissionskostnader). Detta medför att företagets tillgångar, när skulderna räknats bort, idag uppgår till 15 765 KSEK. Lån från ALMI om 950 000 SEK innefattar ett dellån om 500 000 SEK för vilket det har tagits ut ett företagsinteckningsbrev om 500 000 SEK.

(KSEK) Nettoskuldsättning

2014-10-01

(A)

Kassa

21 140 

(B)

Likvida medel

0

(C)

Lätt realiserbara värdepapper

0

(D)

Summa likviditet; (A)+(B)+(C)

21 140

(E)

Kortfristiga fordringar

586

(F)

Kortfristiga bankskulder

0

(G)

Kortfristig del av långfristiga skulder

2 247

(H)

Andra kortfristiga skulder

3 714

(I)

Summa kortfristiga skulder; (F)+(G)+(H)

5 961

(J)

Netto kortfristig skuldsättning; (I)-(E)-(D)

-15 765

(K)

Långfristiga banklån

0

(L)

Emitterade obligationer

0

(M)

Andra långfristiga lån

0

(N)

Långfristig skuldsättning; (K)+(L)+(M)

0

(O)

Nettoskuldsättning; (J)+(N)

-15 765

Negativt värde på nettoskuldsättningen ovan innebär de facto att företaget per dags datum har tillgångar som netto uppgår till 15 765 KSEK.

(KSEK)

Eget kapital

(A)

Aktiekapital

546

(B)

Reservfond

0

(C)

Andra reserver

19 748

(E)

Summa eget kapital; (A)+(B)+(C)

20 294

(KSEK)

Kortfristiga skulder

(A)

Mot säkerhet 

500

(B)

Mot borgen

0

(C)

Blancokrediter

5 461

(D)

Summa kortfristiga skulder; (A)+(B)+(C)

5 961

(KSEK)

Långfristiga skulder (exklusive kortfristig del av långfristig skuld)

(A)

Mot säkerhet (Företagsinteckningar)

0

(B)

Mot borgen 

0

(C)

Blancokrediter

0

(D)

Summa långfristiga skulder; (A)+(B)+(C)

0

Certified Adviser
Sedermera Fondkommission är Certified Adviser till bolaget i samband med den planerade listningen på First North.
För ytterligare information kontakta VD Andreas Rodman, 0708 – 10 13 16 eller andreas.rodman@globalwarningsystem.com 
Pressmeddelande som PDF:

Global Warning System möter ett växande behov av att skydda anställda och familjemedlemmar på resa, genom att spåra och ge värdefull information i realtid om katastrofer och andra hot som kan påverka resenären.