Safeture AB (publ) årsrapport 2019 publicerad

Safetures årsberättelse för verksamhetsåret 2019 finns nu publicerad på bolagets hemsida.
Sammanfattning av verksamhetsåret 2019
 

Året i siffror

Den totala nettoomsättningen för året uppgick för koncernen till 22,9 (18,9) MSEK och för moderbolaget var motsvarande siffra 17,9 (12,9) MSEK.
Återkommande intäkter för året uppgick till 15,0 MSEK vilket motsvarar en ökning på 47% jämfört med föregående år samt 84% av  bolagets kärnverksamhet.
Rörelseresultatet för året uppgick för koncernen till -17,2 (-10,7) MSEK och för moderbolaget var motsvarande siffra -17,0 (-9,4) MSEK.
Resultatet för året uppgick för koncernen till –14,8 (-10,5) MSEK och för moderbolaget var motsvarande siffra –16,1 (-11,1) MSEK.
Likvida medel uppgick för koncernen till 6,4 (19,9) MSEK vid årets utgång och för moderbolaget uppgick likvida medel till 6,2 (17,5) MSEK vid motsvarande tidpunkt.
Resultatet per aktie på koncernnivå uppgick till -0,64 (-0,59) innan utspädning och -0,58 (-0,55) efter utspädning. Motsvarande siffror för moderbolaget uppgick till -0,69 (-0,63) innan utspädning och -0,63 (-0,58) efter utspädning.
 

Händelser i korthet under 2019

 • Safeture tecknar pilotavtal med ACASIA Communications i Malaysia vilket ger ett större antal malaysiska medborgare tillgång till Safeture unika säkerthetsplattform.
 • Bolaget lanserade Safeture Enterprise, ett nytt helt molnbaserat kunderbjudande designat för att skydda kundföretagens anställda var de än befinner sig i världen. I samband med lanseringen annonserades även att bolaget byter namn till Safeture AB.
 • Safeture tecknade sitt första avtal på den japanska marknaden i samband med att bolaget tecknade avtal med Vision Inc.
 • På en extra bolagsstämman den 20 september beslutade stämman att avyttra dotterbolaget Travelogix Ltd, ett brittiskt mjukvarubolag inom resebranchen, då Safeture vill renodla sin verksamhet och koncentrera sina framtida investeringar i sin kärnverksamhet.
 • Safeture meddelar att totalt 1 070 880 teckningsoptioner har tecknats av serie 2019/2022. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner av serie 2019/2022 fattades på bolagsstämma den 17 juli 2019.
 • Försäkringsjätten Chubbs resesäkerhetslösning ”Chubb Travel Smart”, helt utvecklad av Safeture, tilldelas silvermedaljen i den prestigefyllda tävlingen Stevie Awards. Chubb Travel Smart belönas både för sina innovativa tekniska lösningar och tydliga design. Stevie Awards anses vara en av världens främsta tävlingar inom bland annat affärsutveckling, marknadsföring och nya produkter.
 • Safetures största ägare, Adma Förvaltnings AB annonserade den 25 oktober ett offentligt uppköpserbjudande, enligt reglerna om budplikt, till aktieägarna i Safeture. Adma erbjöd 10 kronor kontant för varje aktie i Safeture. Vid erbjudandets utgång den 25 november hade 5 254 745 avyttrats till Adma.
 • Under årets har styrelsen förstärkts med ett antal nya styrelseledamöter och en ny VD för Safeture har rekryterades i slutet av sommaren. Tillsättningen av en ny VD är ett viktigt led i bolagets tillväxtplaner där stort fokus kommer att ligga på att bygga en SaaS orienterade och säljfokuserad organisation.
 

Händelser efter periodens utgång

 • I februari annonserade Safeture lanseringen av en unik tjänst för att arbetsgivare ska kunna upptäcka om anställda varit i ett riskområde för coronaviruset. Tjänsten jämför i realtid varje anställds resemönster med de senaste inrapporterade Covid-19 fallen.
 • Safeture signerade ett låneavtal på 10 MSEK med Adma Förvaltnings AB. Finansieringen ska användas till fortsatta satsningar på bolagets tillväxtresa.
 • Safeture tecknade en femårig avtalsförlängning med Chubb, världens största börsnoterade försäkringsbolag inom egendom och olycksfall. Kontraktsvärdet uppgår till minst 2 MUSD under de kommande fem åren.
 • I början av april annonserade Safeture att den globala tyska industrikoncernen Siemens, ett av Europas största bolag, köper Safetures plattform till sina anställda och affärsresenärer. Ordern är inledningsvis värd minst 767 TEUR under kontraktets treårsperiod.
 • Safetures styrelse beslutade den 13 maj om en företrädesemission av högst 2 319 373 aktier vilket kommer tillföra bolaget cirka 23 miljoner SEK. Adma Förvaltnings AB har åtagit sig att teckna för hela sin ägarandel samt har förbundit sig att garantera resterande del av företrädesemissionen.