Kallelse till årsstämma i Safeture AB 20 april 2020

Aktieägarna i Safeture AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 20 april 2020 kl. 10.00 på Ideon Gateway, Scheelevägen 27, i Lund. Rösträttsregistrering börjar kl. 09.30 och avbryts när stämman öppnas.
Bolaget följer noggrant hur situationen kring covid-19, coronaviruset, utvecklas och återkommer med ytterligare information närmare årsstämman om det bedöms som nödvändigt att av smittspridningsskäl vidta några särskilda åtgärder i samband med genomförandet av stämman.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 14 april 2020, dels senast den 14 april 2020 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i årsstämman. Anmälan kan ske skriftligt under adress Safeture AB (publ), Ideon Gateway, Scheelevägen 27, 223 63 Lund eller via e-post till linda.canive@safeture.com. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två).
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 14 april 2020 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Fullmakt
Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Handlingen ska styrka rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse ombud för den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress senast den 14 april 2020. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.safeture.com, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning
1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Beslut om
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen
och koncernbalansräkningen
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och av antalet revisorer och revisorssuppleanter
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
11. Val av styrelse samt revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter
Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter:
a) Semmy Rülf (omval)
b) Sofia Kinberg (omval)
c) Adam Schatz (omval)
d) Pontus Kristiansson (omval)
e) Christian Lindgren (omval)
12. Beslut om bemyndigande till styrelsen att emittera aktier
13. Bemyndigande för VD att göra de mindre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan
krävas i samband med registrering och verkställande av besluten
14. Avslutning
 
Beslutsförslag

Utdelning (punkt 8b)
Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2019 inte lämnas.

Val av stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande och revisor samt fastställande av arvoden (punkt 2, 911)
Inför årsstämman 2020 har valberedningen bestått av Greg Dingizian på Adma Förvaltnings AB:s mandat samt Semmy Rülf på eget mandat samt i egenskap av styrelsens ordförande. Semmy Rülf har varit ordförande i valberedningen. Valberedningens ledamöter representerar aktieägare som kontrollerar cirka 68 procent av rösterna i bolaget. Det noteras att Lars Lidgren, som tidigare var ledamot i valberedningen, har avyttrat sitt aktieinnehav i bolaget och i samband med detta frånträtt sitt uppdrag. Valberedningen föreslår årsstämman besluta
att Semmy Ru?lf väljs till stämmoordförande,
att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan styrelsesuppleanter,
att ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleant utses till revisor,
att styrelsearvode ska utgå med två och ett halvt prisbasbelopp till styrelsens ordförande och ett och ett halvt prisbasbelopp vardera till övriga styrelseledamöter (en höjning med ett halvt prisbasbelopp till såväl styrelseordförande som övriga ledamöter i förhållande till föregående år); det antecknas att med ”prisbasbelopp” avses prisbasbelopp för 2020,
att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning,
att omval sker av styrelseledamöterna Semmy Ru?lf, Sofia Kinberg, Adam Schatz, Pontus Kristiansson och Christian Lindgren; det noteras att Sven Holmgren samt Lisa Berg Rydsbo avböjt omval,
att Semmy Ru?lf omväljs till styrelseordförande, samt
att Ernst & Young Aktiebolag omväljs till revisor (Ernst & Young har meddelat att auktoriserade revisorn Peter Gunnarsson fortsätter som huvudansvarig revisor).
Det noteras att de instruktioner för valberedningen som beslutades vid årsstämman 2019 gäller tills nya instruktioner antas.

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier (punkt 12)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om apport, kvittning eller andra villkor, besluta om nyemission av aktier. Skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för bolaget att anskaffa rörelsekapital, att genomföra företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar samt att möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser. Antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigande ska vara begränsat på så sätt att antalet aktier efter fulltecknad nyemission inte ökar med mer än 20 procent av vid tidpunkten för denna kallelse utestående aktier. I den mån nyemission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska nyemissionen ske på marknadsmässiga villkor.

Beslut om bemyndigande för VD att besluta om justering av besluten (punkt 13)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar den verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören i övrigt förordnar, att vidta smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering och verkställande av besluten.

Övrig information
Beslut enligt punkt 12 förutsätter för giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
Årsredovisning, revisionsberättelse och fullständigt beslutsunderlag i övrigt kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida minst så lång tid före stämman som följer av lag. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress. Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget eller dotterbolagen, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller ett dotterbolags ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till dotterbolagen samt koncernredovisningen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
Lund i mars 2020

 

Safeture AB (publ)

Styrelsen
 
——————————————————————————————————————————————————
Om Safeture AB
Safeture (grundat 2009) är ett SaaS-företag (Software as a Service) med säte i Sverige.
Företaget erbjuder en komplett molnbaserad plattform som utformats för att hantera medarbetares säkerhet och risk/krishantering. Genom världsledande teknik och innovativa lösningar hjälper Safeture mer än 3 000 företag och organisationer att skydda det som betyder mest – deras anställda. Safeture Enterprise ger större företag möjlighet att effektivt automatisera säkerhet och trygghet och samtidigt sömlöst integrera programvaran så att den bli en naturlig del av företagets interna processer.
Safetureaktien är noterad på NASDAQ First North Growth Market Stockholm (ticker: SFTR). Erik Penser Bank AB är Certified Adviser. Ph: 08-463 83 00 E-post:  certifiedadviser@penser.se.