Beslutat om riktad emission

Styrelsen i GWS Production AB har beslutat om riktad emission villkorat av bolagsstämmans godkännande

Styrelsen i GWS Production AB (”GWS”),  har beslutat om riktad emission om 6 914 692,80 kronor till Emirates Advanced Investment Trading LLC (”EAI”) i syfte att tillföra GWS en ny aktieägare av strategisk betydelse för bolaget. Beslutet är villkorat av godkännande på extra bolagsstämma den 13 oktober 2014. Därutöver föreslås att den extra bolagsstämman även fattar beslut om att en representant från EAI väljs in i styrelsen. Kallelse till bolagsstämman offentliggörs genom särskilt pressmeddelande.
Styrelsen beslutade, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma, om en riktad emission om 6 914 692,80 kronor till ett pris om 7,20 kronor per unit (bestående av en aktie och en vederlagsfri teckningsoption av serie TO 2), det vill säga enligt samma villkor som i listningsemissionen (dock en ny serie av teckningsoptioner som inte är planerade för handel).
Emissionen riktas till Emirates Advanced Investement Trading LLC som är en del av Emirates Advanced Investment Group i Förenade Arabemiraten, som är ett Abu Dhabi-baserat investment- och affärsutvecklingsbolag med fokus på att skapa och genomföra investeringsmöjligheter inom såväl den lokala marknaden som internationellt. EAI arbetar idag bland annat inom sektorerna information och telekommunikation, vård och omsorg, försvar och säkerhet, flyg och brandbekämpning. EAI äger inga aktier i GWS sedan tidigare. Anledningen att frångå aktieägares företrädesrätt är att tillföra GWS en ny långsiktig aktieägare av strategisk betydelse för bolaget samt att därigenom främja bolagets möjligheter att skapa ytterligare värde för samtliga aktieägare. GWS för diskussioner om att tillsammans med den nye ägaren bearbeta nya marknader med fokus på Mellanöstern och Nordafrika för den arabisktalande delen av världen.
Emissionen, villkorad av godkännande vid extra bolagsstämma, omfattar 960 374 aktier och 960 374 teckningsoptioner av serie TO 2 och ökar initialt bolagets aktiekapital med 76 829,92 kronor. Efter genomförd emission kommer aktiekapitalet att uppgå till 845 129,12 kronor och antalet aktier till 10 564 114. Den riktade emissionen av aktier och teckningsoptioner medför en initial utspädning om cirka 9,1 %, beaktat de nyemitterade aktierna från listningsemissionen. I det fall samtliga teckningsoptioner, som utställes till EAI, nyttjas kommer aktiekapitalet att öka med 76 892,92 kronor och antalet aktier med 960 374.
Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget till en kurs om 7,20 – 10,80 SEK per aktie. Teckningskursen uppgår (inom intervallet) till 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt First Norths officiella kursstatistik under den period på 20 handelsdagar som slutar två bankdagar innan nyttjandeperioden börjar. GWS kommer att offentliggöra teckningskursen dagen innan den första dagen i nyttjandeperioden. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under perioden 18 november – 9 december 2015. De nyemitterade teckningsoptionerna av serie TO 2 är inte planerade för handel på First North.
”Vi har under en tid fört en dialog om samarbete med EAI och de indikerade tidigt att de var intresserade av ett djupare partnerskap. När de under diskussionens gång återkom med intresse att även direktinvestera i GWS hade vi redan beslutat om tilldelning i den publika emissionen. Genom den här lösningen kan vi dels tillgodose de många nya intressenter som tecknat sig samtidigt som det ger oss goda möjligheter att bygga upp verksamhet på en ny marknad tillsammans med en lokal partner, något som kommer att gynna alla aktieägare ”, säger Andreas Rodman, VD, GWS Production AB.

Certified Adviser
Sedermera Fondkommission är Certified Adviser till bolaget i samband med den planerade listningen på First North.
För ytterligare information kontakta VD Andreas Rodman, 0708 – 10 13 16 eller andreas.rodman@globalwarningsystem.com 

Global Warning System möter ett växande behov av att skydda anställda och familjemedlemmar på resa, genom att spåra och ge värdefull information i realtid om katastrofer och andra hot som kan påverka resenären.