Safeture AB genomför en fullt garanterad företrädesemission om cirka 23,2 MSEK

Styrelsen för Safeture AB (”Safeture” eller ”Bolaget”) har idag den 13 maj 2020, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2019, beslutat att genomföra en nyemission om cirka 23,2 MSEK med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen, vilken omfattas till 100 procent av tecknings- och garantiåtagande från Adma Förvaltnings AB, genomförs för att finansiera Safetures fortsatta marknadsexpansion och produktutveckling.
 
Bakgrund och motiv i sammandrag
Safeture grundades 2009 och har sedan dess arbetat målmedvetet för att leverera en komplett och öppen plattform för att hantera risk-, säkerhets- och krisprocesser för kundernas medarbetare, oavsett var de befinner sig i världen. Bolaget tillhandahåller en molnbaserad SaaS-plattform (Software as a Service) med kommunikation, information och positionering i en komplett tjänst som hjälper företag och organisationer att ta ansvar för sina anställda och uppfylla sin ”Duty of Care”. Fler än 3 000 företag använder idag Bolagets plattform för att hantera säkerhetsprocesserna för anställda som arbetar utanför sin arbetsplats. Därigenom agerar kunderna aktivt för att rädda liv, förebygga skador samt uppfylla sitt personalansvar och öka sin motståndskraft mot oförutsedda händelser.

2019 påbörjade Safeture omvandlingen från ett ingenjörsdrivet bolag till ett fullskaligt SaaS-bolag med fokus på att genom stark marknadskommunikation skapa återkommande intäkter och förkorta säljprocessen genom effektiv paketering av Bolagets tjänster. Safeture befinner sig i en stark tillväxtfas och marknadsintresset för Bolagets plattform är högt från såväl befintliga som nya potentiella kunder. En väsentlig förstärkning av styrelsen, ledningsgruppen och säljorganisationen har genomförts under 2019, varigenom Bolaget har tillförts kompentens och erfarenhet på flera områden inför den fortsatta marknadsexpansionen. Bolaget avser att accelerera verksamheten med sikte på ökad transaktionsvolym, varför styrelsen för Safeture har beslutat att genomföra Företrädesemissionen som, vid full teckning, tillför Bolaget cirka 23,2 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen omfattas till 100 procent av tecknings- och garantiåtagande från Adma Förvaltnings AB. Nettolikviden om cirka 22,3 MSEK avses användas enligt följande: 

  • Uppbyggnad/förstärkning av SaaS orienterad säljorganisation: 10,7 MSEK
  • Marknadsaktiviteter: 4,5 MSEK
  • Forskning och utveckling: 4,0 MSEK
  • Övrigt (Facilities, Legal, Overhead): 3,1 MSEK

 
Villkor för Företrädesemissionen
Safetures styrelse beslutade den 13 maj 2020, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2019, om nyemission av högst 2 319 373 aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Teckningskursen uppgår till 10,00 SEK per aktie, vilket innebär att Bolaget tillförs cirka 23,2 MSEK före emissionskostnader inom ramen för Företrädesemissionen. Emissionskostnader beräknas uppgå till cirka 0,9 MSEK. Rätt att teckna aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för Företrädesemissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget, varvid innehav av en (1) befintlig aktie i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt och tio (10) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Om inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska tilldelning av resterande aktier inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp ske: i första hand till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en av de som anmält intresse att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter utnyttjat för teckning av aktier; i andra hand till annan som anmält sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som tecknaren totalt anmält sig för teckning av; och i tredje hand till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av aktier, i proportion till sådana garantiåtaganden. I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för rätt att delta i Företrädesemissionen är den 1 juni 2020. Anmälan om teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning under teckningsperioden från och med den 3 juni 2020 till och med den 17 juni 2020. Anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma period på särskild anmälningssedel, eller, såvitt anmälan avser förvaltarregistrerade investerare, i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare. Sista dag för handel i Safetures aktie inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen är den 28 maj 2020. Handel med teckningsrätter sker på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 3 juni 2020 till och med den 15 juni 2020. Teckningsrätter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde.

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det informationsmemorandum som offentliggörs senast dagen innan teckningsperiodens inledande.

Tecknings- och garantiåtaganden
I samband med Företrädesemissionen har Adma Förvaltnings AB åtagit sig att teckna för hela sin ägarandel om totalt cirka 14,9 MSEK, motsvarande cirka 64,3 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har Adma Förvaltnings AB förbundit sig att garantera resterande del av Företrädesemissionen om cirka 8,3 MSEK, motsvarande cirka 35,7 procent. Sammantaget omfattas Företrädesemissionen därmed fullt ut av tecknings- och garantiåtaganden uppgående till cirka 23,2 MSEK. Ingen ersättning utgår för lämnade tecknings- och garantiåtaganden.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen
28 maj 2020                                      Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla teckningsrätter
29 maj 2020                                      Första handelsdag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter
1 juni 2020                                        Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen
2 juni 2020                                        Beräknat datum för offentliggörande av informationsmemorandum
3 – 15 juni 2020                                Handel med teckningsrätter på Nasdaq First North Growth Market
3 – 17 juni 2020                                Teckningsperiod
Omkring den 22 juni 2020                Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen
 
Förändring av aktiekapital och antal aktier samt utspädning
Företrädesemissionen innebär, vid full teckning, att aktiekapitalet ökar med 185 549,84 SEK från 1 855 498,96 SEK till 2 041 048,80 SEK och antalet aktier med 2 319 373 aktier från 23 193 737 till 25 513 110. Utspädningen för befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen uppgår därmed till cirka 9,1 procent.
 
Rådgivare
Setterwalls Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare till Safeture i samband med Företrädesemissionen. Erik Penser Bank är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Magnus Hultman, +46 (0) 706 00 46 88 magnus.hultman@safeture.com
 
Denna information är sådan information som Safeture AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 maj 2020 kl [16:00].
 

Om Safeture AB
Safeture (grundades 2009) är ett SaaS-företag (Software as a Service) baserat i Sverige. Företaget erbjuder en komplett molnbaserad plattform designad för att hantera anställdas säkerhet och risk / krishantering. Genom världsledande teknik och innovativa lösningar hjälper Safeture mer än 3 000 företag och organisationer att skydda det som är viktigast – deras anställda. Safeture Enterprise ger större företag förmågan att effektivt automatisera säkerhet och säkerhet och samtidigt integrera programvaran för att bli en naturlig del av deras interna processer.

Safeture-aktien är noterad på NASDAQ First North Growth Market, Stockholm (ticker: SFTR). Erik Penser Bank AB är certifierad rådgivare. Ph: +46 8-463 83 00 E-post: certifieradviser@penser.se.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Safeture. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Safeture kommer endast att ske genom det informationsmemorandum som Safeture beräknar offentliggöra senast dagen innan teckningsperiodens inledande.
 
Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i Safeture har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

 Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.
 
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.