GWS Production AB: Bokslutskommuniké, 2015

Sammanfattning av bokslutskommuniké
Med ”Bolaget” eller ”GWS” avses GWS Production AB med organisationsnummer 556776-4674.

Tolv månader (2015-01-01 till 2015-12-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 483 (917) TSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -17 380 (-10 094) TSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -1,61 (-1,36) SEK.
 • Soliditeten** uppgick till 89 (89) %.

Fjärde kvartalet (201510-01 till 2015-12-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 157 (213) TSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -6 481 (-4 021) TSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,57 (-0,40) SEK.

Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.
 
*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier för fjärde kvartalet 2015: 11 423 695 (10 075 503) aktier. Antal aktier i GWS per den 31 december 2015: 14 248 033 aktier (10 564 114). Genomsnittligt antal aktier under 2015 uppgick till 10 779 009 (7 418 437). Jämförelsetal för 2014 är korrigerat med aktieuppdelning 2014 för att få rättvisande jämförelse. Vidare har Bolaget utfärdat 650 000 teckningsoptioner (2015/2019), varav har tecknats 427 885 st, som kan nyttjas för teckning av samma antal aktier under mars 2019. Bolaget har även utfärdat 40 000 teckningsoptioner (2015/2019), varav 40 000 tecknades, som kan nyttjas för teckning av samma antal aktier från den 8 juli 2019 till och med den 24 juli 2019.
 
**Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 • GWS etablerar säljkontor i Malaysia för att öka närvaro och försäljning i Sydostasien.
 • GWS tecknar avtal med statlig telekomoperatör i Mellanöstern.
 • Bolaget tecknar säljpartneravtal med 2Secure, Sveriges största privata säkerhetsbolag.
 • Den 18 november 2015 inleds nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 1 och TO 2. Teckningsoptionerna nyttjas till cirka 98,5 %. GWS tillförs därmed cirka 38,2 MSEK efter emissionskostnader.
 • GWS och MCI lanserar en Safeture-app för kongressdelegater. Appen erbjuder alla MCIs mer än 350 000 årliga kongressdelegater tillgång till den senaste tekniken inom person- och resesäkerhet.
 • Bolaget erhåller besked om godkännande av patentansökan (Notice of Allowance) från det Europeiska Patentverket, för en lösning relaterad till företagets positioneringsteknik. Det kommande patentet kan göras giltigt i fler än 30 europeiska länder och gäller till och med 2033-04-11.
 • GWS tecknar säljpartneravtal med German Business Protection GmbH (GBP). GBP är ett företag inom Kötter Group, specialiserat på personsäkerhet.
 • Den 22 december 2015 meddelar GWS att Bolaget planerar att förvärva 51 % av Travelogix Ltd för att expandera produktportföljen och utöka sitt teknikförsprång.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • GWS meddelar att Nordic Innovation Invest AB, som innehar en större aktiepost i GWS, har fördelat sitt innehav till delägarna i Nordic Innovation Invest AB. Därmed förändras GWS´ styrelseledamot Sven Holmgrens insynsinnehav i Bolaget.
 • GWS kallar till extra bolagsstämma den 25 januari 2016. Information om de beslut som fattas finns att tillgå i kommuniké publicerad den 25 januari 2016.
 • GWS startar upp ett dotterbolag som ska lansera en mobiltjänst för bättre akutvård för resenärer.
 • GWS tecknar avtal med Travellink, en del av en av världens största internetresebyråer och e-commerce bolag, eDreams Odigeo. Avtalet gäller hela eDreams Odigeo-koncernens erbjudande till företag och deras affärsresenärer i Europa.
 • GWS och G4S Risk Consulting Ltd avslutar sitt samarbete. GWS tjänster till andra aktörer påverkas inte vare sig kort- eller långsiktigt.
 • GWS tecknar avtal om partnersamarbete med USA-baserade PicCell Wireless-koncernen. GWS´ Safeture Pro service kommer under varumärket Safey att kundanpassas till utlandsstudenter och affärsresenärer, och ingå i PicCell Wireless´ globala produktportfölj.

Bifogade filer:
Se bifogat pdf dokument.
 
Om GWS Production AB och Safeture
GWS, Global Warning System, grundades 2009 efter erfarenheter från en global SARS-epidemi, tsunamin i Indiska Oceanen 2004 och terrorattacken i Mumbai. Bolaget erbjuder en mobilbaserad, personlig säkerhetstjänst, Safeture, för att skydda resenärer genom att i realtid spåra och ge information om katastrofer och andra hot som kan påverka människor på resa. Systemet består av olika tjänster som levereras genom resenärens mobiltelefon och tillhandahålls både till företag – Safeture Pro, och till privatpersoner – Safeture.

GWS aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm. Sedermera Fondkommission är Certified Adviser.
 
För ytterligare information om tjänsten se www.globalwarningsystem.com eller kontakta VD Andreas Rodman, +46 (0) 708 – 10 13 16, andreas.rodman@globalwarningsystem.com