GWS Production AB: Delårsrapport kvartal 1, 2016

Sammanfattning av delårsrapport

Med ”Moderbolaget” eller ”GWS” avses GWS Production AB med organisationsnummer 556776-4674 utan dotterbolag. Med ”Koncernen” avses Moderbolaget inklusive dotterbolag. Per 31 mars 2016 ägde moderbolaget 51% av aktierna i Travelogix Ltd och 100% av aktierna i EQHO AB.

KONCERNEN (inga jämförelsetal finns då koncern inte förelåg under 2015)

Första kvartalet (2016-01-01 till 2016-03-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 771 TSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster och minoritetsandel av resultat uppgick till -4 332 TSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,30 SEK.

MODERBOLAG

Första kvartalet (2016-01-01 till 2016-03-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 511 (298) TSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 094 (-3 732) TSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,29 (-0,35) SEK.

Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.
*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier för första kvartalet 2016: 14 332 803 (10 564 114) aktier. Antal aktier i GWS per den 31 mars 2016: 14 365 407 aktier (10 564 114).  Vidare har Bolaget utfärdat 650 000 teckningsoptioner (2015/2019), varav har tecknats 427 885 st, som kan nyttjas för teckning av samma antal aktier under mars 2019. Bolaget har även utfärdat 40 000 teckningsoptioner (2015/2019), varav 40 000 tecknades, som kan nyttjas för teckning av samma antal aktier från den 8 juli 2019 till och med den 24 juli 2019. 
**Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen.
  
Väsentliga händelser under första kvartalet 2016

 • GWS meddelar att Nordic Innovation Invest AB, som innehar en större aktiepost i GWS, har fördelat sitt innehav till delägarna i Nordic Innovation Invest AB. Därmed förändras GWS´ styrelseledamot Sven Holmgrens insynsinnehav i Bolaget.
 • GWS kallar till extra bolagsstämma den 25 januari 2016. Stämman beslutade om att förvärva 51% av aktierna i Travelogix Ltd med bas i Storbritannien. Köpeskillingen uppgår till 199 000 pund, varav 30 000 pund erläggs kontant medan resterande 169 000 pund erläggs i form av 117 374 nyemitterade aktier i GWS Production.
 • GWS startar upp ett dotterbolag, EQHO AB, som ska lansera en mobiltjänst för bättre akutvård för resenärer.
 • GWS tecknar avtal med Travellink, en del av en av världens största internetresebyråer och e-commerce bolag, eDreams Odigeo. Avtalet gäller hela eDreams Odigeo-koncernens erbjudande till företag och deras affärsresenärer i Europa.
 • GWS och G4S Risk Consulting Ltd avslutar sitt samarbete. GWS tjänster till andra aktörer påverkas inte vare sig kort- eller långsiktigt.
 • GWS tecknar avtal om partnersamarbete med USA-baserade PicCell Wireless-koncernen. GWS´ Safeture Pro service kommer under varumärket Safey att kundanpassas till utlandsstudenter och affärsresenärer, och ingå i PicCell Wireless´ globala produktportfölj.
 • GWS tecknar avtal om partnersamarbete med USA baserade International Care, en framträdande global serviceleverantör och förmedlare inom personsäkerhet, försäkring och resesäkerhet. Avtalet baseras på en kombination av intäktsdelning och provision, och stödjer GWS´ globala expansionsplan genom försäljningsmöjligheter via International Care och dess lokalkontor i Nordamerika, Costa Rica, Hong Kong, Thailand och Sydafrika.
 • GWS tecknar avtal med den tyska reseförsäkringsexperten Dr. Walter GmbH, som försäkrar både privat- och affärsresenärer. Det initiala ordervärdet om 1,5 miljoner SEK betalas över 3 år, och avser GWS´ tjänst Safeture som ingår för Dr. Walters 50 000 befintliga försäkringstagare.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • GWS startar upp dotterbolag i Singapore för att förstärka närvaron i Asien.
 • GWS har lämnat in en patentansökan till Europeiska Patentverket (EPO), för en innovation relaterad till förbättrade möjligheter att hjälpa människor på resande fot.
 • Den 25 maj 2016 hålls årsstämma i GWS. Information om de beslut som fattas finns att tillgå i kommuniké publicerad 26 maj 2016.

 
Bifogade filer:
 
Om GWS Production AB och Safeture
GWS, Global Warning System, grundades 2009 efter erfarenheter från en global SARS-epidemi, tsunamin i Indiska Oceanen 2004 och terrorattacken i Mumbai. Bolaget erbjuder en mobilbaserad, personlig säkerhetstjänst, Safeture, för att skydda resenärer genom att i realtid spåra och ge information om katastrofer och andra hot som kan påverka människor på resa. Systemet består av olika tjänster som levereras genom resenärens mobiltelefon och tillhandahålls både till företag – Safeture Pro, och till privatpersoner – Safeture.

GWS aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm. Sedermera Fondkommission är Certified Adviser.
För ytterligare information om tjänsten se www.globalwarningsystem.com eller kontakta VD Andreas Rodman, +46 (0) 708 – 10 13 16, andreas.rodman@globalwarningsystem.com