GWS Production AB Delårsrapport kvartal 1, januari – mars 2015

Sammanfattning av delårsrapport

Med ”Bolaget” eller ”GWS” avses GWS Production AB med organisationsnummer 556776-4674.

Första kvartalet(2015-01-01 till 2015-03-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 298 (119) TSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 732 (-1 199) TSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,35 (-0,20) SEK.
 • Soliditeten** uppgick till 86,8 (55,1) %.

*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier för första kvartalet 2015: 10 564 114 (5 950 765) aktier. Antal aktier i GWS per den 31 mars 2015: 10 564 114 aktier (6 823 740). Jämförelsetal för första kvartalet 2014 är korrigerat med aktieuppdelning 2014 för att få rättvisande jämförelse. Observera att Bolaget utfärdat 2 780 000 teckningsoptioner (TO 1) samt 960 374 teckningsoptioner (TO 2) som kan nyttjas för teckning av samma antal aktier under november – december 2015. Vidare har bolaget utfärdat 650 000 teckningsoptioner (2015/2019), varav har tecknats 427 885 st, som kan nyttjas för teckning av samma antal aktier under mars 2019.

**Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen.

Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Väsentliga händelser under första kvartalet

 • GWS meddelar att man tecknat avtal om att sälja tjänsten Safeture Business Solution till en franchisegivare för ett globalt detaljhandelskoncept.
 • Bolaget presenterar säkerhetsappen Safeture på Mobile World Congress i Barcelona, världens största internationella konferens inom telekombranschen som besöks av uppemot 85 000 besökare från över 200 länder.
 • GWS meddelar att Safeture för privatpersoner nu även finns tillgänglig för Android-användare. Därmed finns Safeture för privatpersoner för Iphone och Android.
 • Bolaget publicerar kallelse till extra bolagsstämma som avhölls den 9 april 2015. Kommuniké från extra bolagsstämma, innefattande information om de beslut som fattades, finns att tillgå via Bolagets hemsida.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • GWS vinner Red Herring Europe Top 100 award. Denna lista hedrar de mest lovande teknikföretagen i Europa.
 • Bolaget tillkännager tillsammans med G4S ett globalt partnerskap för att leverera nästa generations personsäkerhetstjänster. Överenskommelsen mellan GWS och G4S är ömsesidigt exklusivt och omfattar GWS tjänst Safeture Business Solution, som inkluderar appen Safeture Pro och Instant Security Overview (ISO) för integrering i G4S framtida tjänsteutbud till tjänsterese- och säkerhetsmarknaden. Partnerskapet omfattar gemensam produktutveckling och delning av intäkter.
 • Bolaget publicerar årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen finns att tillgå via Bolagets hemsida.
 • GWS meddelar att nytt datum för årsstämma är den 17 juni 2015.

VD Andreas Rodman har ordet

Årets första kvartal är förbi och jag vill här kommentera de månader som passerat. Vi inledde året med att teckna avtal med en stor internationell franchisegivare, som köpte tjänsten Safeture business Solution. Kunden, som en längre tid letat efter lösningar för att skapa större säkerhet samt ha en ännu bättre överblick över sin resande personal, är ett stort internationellt företag och det är fantastiskt roligt att en så kvalitetsmedveten organisation väljer att säkra sin personal med vår lösning.

I mars deltog vi vid Mobile World Congress i Barcelona, där vi tog tillfället att presentera säkerhetsappen Safeture för privatpersoner för både iPhone och Android. Mobile World Congress är världens största internationella konferens inom telekombranschen och är således ett utmärkt tillfälle att introducera tjänster för potentiella intressenter. Vår tjänst mottogs med stort intresse av media och vi knöt värdefulla kontakter under mässan. Safeture-appen ger användaren en möjlighet att undvika faror genom att appen erbjuder en unik geopositionerad säkerhetsinformation i realtid. Safeture levererar snabbt lokal information om naturkatastrofer, terrorattacker, civil oro, epidemiutbrott, trafikincidenter och andra hot som möter internationella resenärer. Konsument-appen samlar information från alla världens länder och tusentals källor hela tiden. Informationen granskas och värderas dygnet runt av GWS experter varefter relevant information distribueras till användarna. I och med lanseringen kan vi tillgodose privatpersoners behov av en tjänst av detta slag, något som tidigare varit förbehållet företag och organisationer.

GWS utsågs i april till vinnare av Red Herring Top 100 Europe, som är en lista där de mest lovande teknikföretagen i Europa hedras. De nominerade i Red Herring Top 100 Europe bedöms på 20 huvudsakliga kvantitativa och kvalitativa kriterier som bland annat innehåller finansiella resultat, teknisk innovation, socialt värde, hållbarhet i affärsmodellen och utveckling av bolaget inom respektive bransch. Prestigen i utmärkelsen kan mätas i termer av att bland tidigare svenska vinnare finns Skype, Spotify och Klarna och internationellt finns bolag som Google, Facebook, Yahoo, Amazon, Twitter, YouTube, eBay och Salesforce. Att vara vinnare i Red Herring ger GWS som bolag en kvalitetsstämpel och innebär mycket när vår tjänst säljs mot stora företag och när vi expanderar globalt. Det är fantastiskt roligt att få det här erkännandet av Red Herring för vår unika lösning och dess möjlighet att göra världen lite tryggare för användarna.

I slutet av april kunde vi meddela att vi tillsammans med G4S undertecknat ett globalt avtal för att gemensamt adressera den globala marknaden för personsäkerhetslösningar. Det undertecknade avtalet är ömsesidigt exklusivt och inkluderar en affärsmodell för intäktsdelning. Innebörden är att G4S har globalt valt oss som den enda leverantören av den här typen av tjänst i alla de ca 120 länder där de är aktiva och att vi får en intäktsandel av både deras existerande och framtida kundbas. Detta är en viktig milstolpe för GWS marknadsutveckling och överenskommelsen visar på en långsiktig vilja att utveckla och leverera till denna framtida växande marknad. De kortsiktiga intäkterna är svåra att förutse men vi bedömer att den långsiktiga effekten av GWS/G4S partnerskap kommer resultera i att vi tar en väsentlig del av denna växande framtida mångmiljardmarknad.

Sammanfattningsvis kan vi därmed redan nu se de första resultaten av vår internationella expansion fast vi precis bara har börjat.

Lund, 2015-05-26

Andreas Rodman

VD, GWS Production AB