GWS Production AB: Delårsrapport tre, 2015

Sammanfattning av delårsrapport

Med ”Bolaget” eller ”GWS” avses GWS Production AB med organisationsnummer 556776-4674.
Årets första nio månader (2015-01-01 till 2015-09-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 326 (517) TSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -10 896 (-6 260) TSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -1,03 (-0,92) SEK.
 • Soliditeten** uppgick till 75,3 (23,8) %.

Tredje kvartalet (2015-07-01 till 2015-09-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 667 (162) TSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 847 (-3 364) TSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,36 (-0,49) SEK.

*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier för tredje kvartalet 2015: 10 564 114 (6 823 740) aktier. Antal aktier i GWS per den 30 september 2015: 10 564 114 aktier (6 823 740). Jämförelsetal för 2014 är korrigerat med aktieuppdelning 2014 för att få rättvisande jämförelse.
Observera att Bolaget utfärdat 2 780 000 teckningsoptioner (TO1) samt 960 374 teckningsoptioner (TO 2) som kan nyttjas för teckning av samma antal aktier under november – december 2015. Vidare har Bolaget utfärdat 650 000 teckningsoptioner (2015/2019), varav har tecknats 427 885 st, som kan nyttjas för teckning av samma antal aktier under mars 2019. Bolaget har även utfärdat 40 000 teckningsoptioner (2015/2019), varav 40 000 tecknades, som kan nyttjas för teckning av samma antal aktier från 8 juli 2019 till och med den 24 juli 2019.
**Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen.
 Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • Den 7 juli 2015 meddelade GWS att det tecknades 40 000 teckningsoptioner av serie 2015/2019 i en riktad emission, vilket berättigar till teckning av 40 000 nya aktier i GWS.
 • I september lanserar G4S tjänsten TravelAware baserad på GWS teknologi och service i Safeture Pro.
 • I september etablerar GWS säljkontor i Brasilien för att öka expansionstakten.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • I oktober etablerar GWS säljkontor i Malaysia för att öka närvaro och försäljning i Sydostasien.
 • GWS tecknar avtal med statlig telekomoperatör i Mellanöstern.

 
VD Andreas Rodman har ordet
GWS har på kort tid tagit tätposition på en växande framtida miljardmarknad, inte minst genom de avtal som tecknats med G4S Risk Consulting, ERV Europeiska och en mobiloperatör i Mellanöstern. Det grundläggande arbete som genomförts sedan GWS bildades har gjort att vi arbetar utifrån en stabil plattform som gör det möjligt för oss att rulla ut våra produkter globalt. Inte minst avtalet med G4S har drivits framåt i högt tempo, vilket bland annat renderat i att vi tillsammans med G4S Risk Consulting inom ramen för samarbetet under september 2015 lanserat tjänsten TravelAware, en uppgraderad version av Safeture Pro.
TravelAware, innehåller fler användarfördelar och uppgraderad funktionalitet. Appen levererar precis, tillförlitlig och kritisk säkerhetsinformation direkt i mobilen och teknik och kunskap i framkant används för att i realtid spåra och ge information om katastrofer och andra hot som kan påverka en resenär. G4S är verksamma i över 100 länder och har analysenheter i flera världsdelar. Deras enhet Global Intelligence System (GIS) i London blir tillsammans med oss navet i detta nya nätverk för omvärldsbevakning och analys. Genom samarbetet har vi fördjupat informations- och analysinnehållet i tjänsten och på så sätt kunnat uppdatera och komplettera den information och de analyser som vi erbjuder. Baserat på detta kan vi ge mer detaljerade riskanalyser och råd, som nu gör det ännu tydligare och enklare för användaren och de organisationer vi arbetar med att göra en kvalificerad riskbedömning och få överblick. Sammantaget har med andra ord informationsdjupet i tjänsten ökat varmed vi får en ännu bättre relevans i det vi levererar till användaren.
För att öka expansionstakten samtidigt som vi har sett ett behov av lokal marknadsnärvaro i det expansiva Sydostasien och på den dynamiska sydamerikanska kontinenten har vi under perioden även etablerat ett säljkontor i Rio de Janeiro, Brasilien och ett säljkontor i Kuala Lumpur, Malaysia. De nya säljkontoren bygger på agentavtal som kommer att sälja och marknadsföra GWS tjänsteportfölj Safeture och ge support till nya och befintliga kunder i regionen. Verksamheten finansieras i sin helhet av våra partners i fristående bolag, samtidigt som GWS ges möjligheten att förvärva bolagen i ett senare skede om försäljningen utvecklas enligt plan.
Det är med stort nöje vi nu också kan presentera vårt första genombrott inom mobiloperatörer, då vi har tecknat avtal med en ledande mobiloperatör med över 3 miljoner abonnenter i Mellanöstern. Avtalet innebär att operatören kommer att erbjuda Safeture som en tilläggstjänst till sina kunder.
Tredje kvartalets intäkter är enligt plan då de stora avtalen vi har tecknat först innebär ett inledande integrationsarbete. De stora intäktseffekterna från de avtalen ser vi framförallt 2016 och framåt.
Det har också nu gått ett år sedan vår börsintroduktion där vi satte ett antal mål. Vi planerade att starta upp en säljpartner för säkerhetsmarknaden utanför Sverige. Förutom vår partner Modig i Irland har vi etablerat samarbetet med G4S Globalt vilket innebär att vår tjänst erbjuds lokalt i stora delar av världen. Vi skulle lansera en App för konsumentmarknaden vilket gjordes i våras och som togs emot positivt av media. Ett av våra mål var att teckna ett avtal med en mobiloperatör där vi nyligen presenterade ett avtal med en ledande mobiloperatör i Mellanöstern. Gällande målet om samarbete med ett resebokningsföretag har vi ännu inte genomfört detta, men dialoger pågår. Vårt mål gällande antal företags- och konsumentanvändare innebar att vi måste först definiera vilka användare som bör räknas. Den lämpligaste definitionen är att endast räkna användare där det finns en garanterad betalning. Utifrån den definitionen har vi mellan 5 000-6 000 företagsanvändare, varav vår målsättning var 6 000 och vi har över 7 miljoner konsumentanvändare vilket är betydligt mer än tidigare förväntade 2 miljoner.
Sammantaget står vi väl rustade när vi nu har tagit klivet in i en ny fas med fokus på internationell expansion. Vi har starka produkter och etablerade samarbeten med globala aktörer. Samtidigt vill jag vara tydlig med att vi måste fortsätta hålla hög takt i det pågående expansionsarbetet genom att knyta till oss ytterligare partners och accelerera teknikutvecklingen. Vi är ödmjuka inför det arbete som ligger framför oss för att befästa vår position som en ledande aktör på marknaden.
Lund, 2015-10-27
Andreas Rodman
VD, GWS Production AB

Om GWS Production AB och Safeture
GWS, Global Warning System, grundades 2009 efter erfarenheter från en global SARS-epidemi, tsunamin i Indiska Oceanen 2004 och terrorattacken i Mumbai. Bolaget erbjuder en mobilbaserad, personlig säkerhetstjänst, Safeture, för att skydda resenärer genom att i realtid spåra och ge information om katastrofer och andra hot som kan påverka människor på resa. Systemet består av olika tjänster som levereras genom resenärens mobiltelefon och tillhandahålls både till företag – Safeture Pro, och till privatpersoner – Safeture.
GWS aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm. Sedermera Fondkommission är Certified Adviser.
För ytterligare information om tjänsten se www.safeture.com eller kontakta VD Andreas Rodman, +46 (0) 708 – 10 13 16, andreas.rodman@globalwarningsystem.com