GWS Production AB: förtydligande kring teckning av optioner av serie 2016/2020

Vid årsstämma i GWS Production AB (”GWS”) den 25 maj 2016 beslutade stämman om en riktad emission av teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i bolaget. Emissionen skedde med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och omfattade högst 670 000 teckningsoptioner av serie 2016/2020. Totalt tecknades samtliga 670 000 teckningsoptioner av serie 2016/2020, vilka berättigar till teckning av 670 000 nya aktier i GWS Production AB.
 
Teckning ägde rum med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och rätt att teckna gavs uteslutande till anställda i bolaget och nyckelpersoner, samt anställda i dotterbolaget Travelogix Ltd. Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie 2016/2020 löper från den 15 april 2020 till och med den 29 april 2020. Teckningsoptionerna kan dock nyttjas tidigare till följd av fusion, tvångsinlösen av aktier, likvidation eller dylikt. Vid fullt utnyttjande av utestående teckningsoptioner av serie 2016/2020 ökar GWS aktiekapital med 53 600 SEK under förutsättning att det inte sker några andra förändringar avseende aktiekapitalet innan teckningsoptionerna nyttjas. Villkor för teckningsoptioner av serie 2016/2020 finns att tillgå på bolagets hemsida www.globalwarningsystem.com.

GWS aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North. Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser.
För ytterligare information kontakta VD Andreas Rodman, +46 (0) 708–101 316, andreas.rodman@globalwarningsystem.com
 
Denna information är sådan information som GWS är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 augusti 2016 kl. 08.00 CET.