GWS Production AB: Halvårsrapport, januari-juni 2015

Sammanfattning av halvårsrapport
Med ”Bolaget” eller ”GWS” avses GWS Production AB med organisationsnummer 556776-4674.
Första halvåret (2015-01-01 till 2015-06-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 659 (355) TSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -7 049 (-2 896) TSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,67 (-0,42) SEK.
 • Soliditeten** uppgick till 82,5 (46,2) %.

Andra kvartalet (2015-04-01 till 2015-06-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 361 (236) TSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 317 (-1 697) TSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,31 (-0,25) SEK.

*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier för andra kvartalet 2015: 10 564 114 (6 823 740) aktier. Antal aktier i GWS per den 30 juni 2015: 10 564 114 aktier (6 823 740). Jämförelsetal för 2014 är korrigerat med aktieuppdelning 2014 för att få rättvisande jämförelse.
Observera att Bolaget utfärdat 2 780 000 teckningsoptioner (TO1) samt 960 374 teckningsoptioner (TO 2) som kan nyttjas för teckning av samma antal aktier under november – december 2015. Vidare har Bolaget utfärdat 650 000 teckningsoptioner (2015/2019), varav har tecknats 427 885 st, som kan nyttjas för teckning av samma antal aktier under mars 2019. Bolaget har även utfärdat 40 000 teckningsoptioner (2015/2019), varav 40 000 tecknades, som kan nyttjas för teckning av samma antal aktier från 8 juli 2019 till och med den 24 juli 2019.
**Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen.
Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Väsentliga händelser under andra kvartalet

 • Den 9 april 2015 hölls en extra bolagsstämma i GWS. Information om de beslut som fattades finns att tillgå i ”Kommuniké från extra bolagsstämma” publicerad den 9 april 2015 på Nasdaq First Norths hemsida (http://www.nasdaqomxnordic.com).
 • Bolaget tillkännagav, den 23 april 2015, att de ingått ett globalt partnerskap tillsammans med G4S för att leverera nästa generations personsäkerhetstjänster. Överenskommelsen mellan GWS och G4S är ömsesidigt exklusivt och omfattar GWS tjänst Safeture Business Solution, som inkluderar appen Safeture Pro och Instant Security Overview (ISO) för integrering i G4S framtida tjänsteutbud till tjänsterese- och säkerhetsmarknaden. Partnerskapet omfattar gemensam produktutveckling och delning av intäkter.
 • I maj 2015 meddelades att GWS gjort insteg i ett nytt affärssegment, hjälporganisationer, med order från Erikshjälpen och Danish Refugee Council (DRC).
 • GWS meddelade den 18 maj 2015 att det i den riktade emissionen, som styrelsen beslutat om under extra bolagsstämma, tecknades 427 885 teckningsoptioner av serie 2015/2019 vilka berättigar till teckning av 427 885 nya aktier i Bolaget.
 • GWS kunde i april meddela att Bolaget vunnit Red Herring Europe Top 100 award. Denna lista hedrar de mest lovande teknikföretagen i Europa.
 • Den 2 juni 2015 meddelade GWS och ERV att de tecknat ett flerårigt avtal med ett initialt garanterat ordervärde om cirka 15 miljoner kronor. Avtalet innebär att ERV lanserar GWS app och resesäkerhetsinformation till 7 miljoner användare baserat på GWS tjänst Safeture.
 • Den 17 juni 2015 publicerade GWS en nulägesrapport för att ge en samlad överblick av verksamheten och framtiden.
 • Den 17 juni 2015 hölls årsstämma i GWS. Information om de beslut som fattades finns att tillgå i ”Kommuniké från årsstämma” publicerad 17 juni 2015 på Nasdaq First Norths hemsida (http://www.nasdaqomxnordic.com).
 • GWS meddelade den 25 juni 2015 att Bolaget skrivit avtal med SRS, Scandinavian Risk Solutions. Avtalet betyder att alla SRS-kunder baserade i Skandinavien kan erbjudas tjänsten Safeture Pro.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 7 juli 2015 meddelade GWS att det tecknades 40 000 teckningsoptioner av serie 2015/2019 i en riktad emission, vilket berättigar till teckning av 40 000 nya aktier i GWS.

VD Andreas Rodman har ordet
Årets första sex månader är förbi och jag vill här kommentera de månader som passerat. GWS har på kort tid tagit tätposition på en växande framtida miljardmarknad. Det grundläggande arbete som genomförts sedan Bolaget bildades har gjort att vi arbetar från en stabil plattform som gör det möjligt för oss att både snabbt och effektivt kunna rulla ut våra produkter globalt. Vi har under de senaste månaderna tecknat avtal med stora internationella aktörer som ERV, G4S och Scandinavian Risk Solutions. Avtalet med ERV ger en bas av cirka 7 miljoner användare vilket med råge infriar vår målsättning att inom ett år från listningen på First North uppnå 2 miljoner konsumentanvändare. Genom att ha anslutit oss till bolag av ovanstående kaliber har vi enligt min mening bevisat att vårt koncept håller, vilket gör det realistiskt möjligt för oss att ta stora kliv framåt och bli en av de största globala leverantörerna av mobilbaserade, personliga säkerhetstjänster. Vi räknar med att se en större intäktseffekt under 2016 och framåt, men redan under fjärde kvartalet 2015 kommer vi troligen se positiva effekter på intäktssidan.
GWS utsågs i april till vinnare av Red Herring Top 100 Europe, som är en lista där de mest lovande teknikföretagen i Europa hedras. De nominerade i Red Herring Top 100 Europe bedöms på 20 huvudsakliga kvantitativa och kvalitativa kriterier som bland annat innehåller finansiella resultat, teknisk innovation, socialt värde, hållbarhet i affärsmodellen och utveckling av Bolaget inom respektive bransch. Prestigen i utmärkelsen kan mätas i termer av att bland tidigare svenska vinnare finns Skype, Spotify och Klarna och internationellt finns bolag som Google, Facebook, Yahoo, Amazon, Twitter, YouTube, eBay och Salesforce. Att vara vinnare i Red Herring ger GWS som bolag en kvalitetsstämpel och innebär mycket när vår tjänst säljs mot stora företag och när vi expanderar globalt. Det är fantastiskt roligt att få det här erkännandet av Red Herring för vår unika lösning och dess möjlighet att göra världen lite tryggare för användarna.
I slutet av april kunde vi meddela att vi tillsammans med G4S undertecknat ett globalt avtal för att gemensamt adressera den globala marknaden för personsäkerhetslösningar. Det undertecknade avtalet är ömsesidigt exklusivt och inkluderar en affärsmodell för intäktsdelning. Innebörden är att G4S har globalt valt oss som den enda leverantören av den här typen av tjänst i över 110 länder där de är aktiva och att vi får en intäktsandel av deras försäljning. Detta är en viktig milstolpe för GWS marknadsutveckling och överenskommelsen visar på en långsiktig vilja att utveckla och leverera till denna framtida växande marknad. De kortsiktiga intäkterna är svåra att förutse men vi bedömer att den långsiktiga effekten av GWS/G4S partnerskap kommer resultera i att vi kan ta en väsentlig del av denna växande framtida mångmiljardmarknad.
Som jag tidigare nämnt har vi även tecknat avtal med ERV som är en av de största specialiserade aktörerna i Europa för privat- och tjänstereseförsäkringar. Det är mycket glädjande att vi nu nått framgång inom ytterligare en av våra strategiska vertikaler. ERV är ett stort och välkänt reseförsäkringsbolag med global närvaro och är reseförsäkringsspecialisten inom koncernen Munich Re, som omsätter närmare 500 miljarder kronor och har kunder i 160 länder. Vi har stor tilltro till att de initiala 7 miljoner användarna kommer att öka markant runt om i världen.
Vi har även tecknat ett viktigt partneravtal med SRS, Scandinavian Risk Solutions, som är ett av de stora företagen inom personsäkerhet och strategiska beslutsunderlag på den skandinaviska marknaden. Detta partnersamarbete innebär att SRS förstärker sitt erbjudande med GWS mobila applikation Safeture Pro, och erbjuder denna lösning till både befintliga och nya kunder. Vi ser detta partnerskap som ytterligare en bekräftelse på att vår tjänst fyller en efterfrågan på information, service och trygghet när människor är på resande fot. Det har blivit alltmer kritiskt att skydda företags viktigaste tillgång, personalen. Då vår tjänst är tillgänglig via mobilen genom en app är den anpassad efter ett användarbeteende som redan finns, mobilen är ofta sambandscentralen i människors liv. Avtalet med SRS är strategiskt och viktigt för vår etablering i personsäkerhetssegmentet och vi ser fram emot att utveckla affären tillsammans med SRS.
Vi befinner oss i inledningen av en internationell expansion. Vår målsättning är givetvis att våra befintliga avtal ska växa över tid, samtidigt som vi avser fortsätta hålla hög takt i det pågående expansionsarbetet samt knyta oss till ytterligare partners. Med det arbete vi redan gjort och med de avtal vi nu har i ryggen står GWS väl positionerade när vi nu har klivit in i en ny fas.

Lund, 2015-08-25

Andreas Rodman
VD, GWS Production AB

Om GWS Production AB och Safeture
GWS, Global Warning System, grundades 2009 efter erfarenheter från en global SARS-epidemi, tsunamin i Indiska Oceanen 2004 och terrorattacken i Mumbai. Bolaget erbjuder en mobilbaserad, personlig säkerhetstjänst, Safeture, för att skydda resenärer genom att i realtid spåra och ge information om katastrofer och andra hot som kan påverka människor på resa. Systemet består av olika tjänster som levereras genom resenärens mobiltelefon och tillhandahålls både till företag – Safeture Pro, och till privatpersoner – Safeture.

GWS aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm. Sedermera Fondkommission är Certified Adviser.

För ytterligare information om tjänsten se www.safeture.com eller kontakta VD Andreas Rodman, +46 (0) 708 – 10 13 16, andreas.rodman@globalwarningsystem.com