GWS Production AB presenterar bokslutskommuniké 2014

Sammanfattning av bokslutskommuniké

Tolv månader(2014-01-01 till 2014-12-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 917 (874) TSEK.
 • Periodens resultat uppgick till -10 094 (-7 885) TSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -1,36 (-1,36) SEK.
 • Soliditeten** uppgick till 89 (25) %.

Fjärde kvartalet (2014-10-01 – 2014-12-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 213 (135) TSEK.
 • Periodens resultat uppgick till -4 021 (-6 603) TSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,40 (-1,14) SEK.

*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier för 2013 är korrigerat med aktieuppdelning 2014 för att få rättvisande jämförelse. Observera att Bolaget utfärdat 2 780 000 teckningsoptioner (TO1) samt 960 374 teckningsoptioner (TO2) som kan nyttjas för teckning av samma antal aktier under november – december 2015.

**Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen.

Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

 

Väsentliga händelser under 2014

Första – Tredje kvartalet

 • GWS styrelse beslutar i mars att, i enlighet med bemyndigande på extra bolagsstämma, genomföra en emission av 2 992 aktier. Bolaget tillförs därmed cirka 6 MSEK.
 • GWS styrelse beslutar i juni att, i enlighet med bemyndigande på bolagsstämma, sälja dotterbolaget AM e-Consulting AB till Academic Medical Group AB för 2,5 MSEK.
 • GWS styrelse beslutar i augusti att, i enlighet med bemyndigande på extra bolagsstämma, genomföra en emission av units bestående av aktier och teckningsoptioner (TO1) underaugusti-september.Emissionen riktar sig till allmänheten i syfte att tillföra Bolaget expansionskapital samt ytterligare sprida ägandet i Bolaget inför en planerad listning på NASDAQ OMX First North. Emissionen blir övertecknad och Bolaget tillförs initialt cirka 20 MSEK (före emissionskostnader).
 • Bolaget beslutar i slutet av september om en riktad emission av units bestående av aktier och teckningsoptioner (TO2) om cirka 7 MSEK (före emissionskostnader) till Emirates Advanced Investment Trading LLC i syfte att tillföra Bolaget en ny aktieägare av strategisk betydelse.Beslutet är villkorat av godkännande på extra bolagsstämma under oktober 2014.

Fjärde kvartalet

 • I början av oktober godkändes GWS för listning på First North och Bolaget meddelar att deras aktie kommer handlas under ticker ”GWS” med start den 15 oktober.
 • GWS meddelar att Bolaget lanserar appen Safeture för privatpersoner på den svenska marknaden.
 • I början på december meddelar Bolaget att det tecknat distributörsavtal med Modig Corporate Services och öppnat upp den irländska företagsmarknaden för mobila säkerhetslösningar.
 • GWS meddelar att man rekryterat Morgan Widung som ny global försäljningschef.

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

 • Bolaget meddelar i januari att man tecknat avtal om att sälja tjänsten Safeture Business Solution till en franchisegivare för ett globalt detaljhandelskoncept.

VD Andreas Rodman har ordet

Det är dags att summera ett händelserikt år för GWS. Vi har med en tekniskt och innehållsmässigt väl fungerande tjänst haft fokus på att bygga ut vår säljorganisation för att kunna bearbeta de stora globala tjänsteföretagen i syfte att expandera vår verksamhet. Mot bakgrund av detta har vi under september genomfört en publik nyemission inför listningen på First North som skedde i oktober. Marknadsintresset var positivt och emissionen blev övertecknad vilket initialt tillförde verksamheten cirka 20 MSEK (före emissionskostnader) i expansionskapital tillsammans med cirka 290 nya aktieägare som vi vill hälsa hjärtligt välkomna och tacka för förtroendet.

Under september genomförde vi en riktad nyemission om cirka 7 MSEK (före emissionskostnader) till Emirates Advanced Investment Trading LLC som är en del av Emirates Advanced Investment Group (”EAI”) i Förenade Arabemiraten, som är ett Abu Dhabi-baserat investment- och affärsutvecklingsbolag. Vi hade under en tid fört en dialog med EAI och de indikerade tidigt att de var intresserade av ett djupare partnerskap.Anledningen att frångå aktieägarnas företrädesrätt var att tillföra GWS en ny långsiktig aktieägare av strategisk betydelse för Bolaget samt att därigenom främja Bolagets möjligheter att skapa ytterligare värde för samtliga aktieägare. Den här lösningen kommer tillåta oss att bland annat bearbeta nya marknader, enligt tidigare kommunicerade mål, med fokus på Mellanöstern och Nordafrika med en lokal partner, något som gynnar alla aktieägare.

Ett annat verksamhetsmässigt kliv framåt är lanseringen av appen Safeture för privatpersoner på den svenska marknaden. Denna har tidigare endast varit tillgänglig för storföretag. I syfte att få återkoppling och dra lärdom från våra användare valde vi att göra en första mjuk lansering begränsad till vår hemmamarknad. Den internationella lanseringen kommer att ske i samband med att vi släpper vår Androidversion av Safeture för konsumenter.

På företagssidan har vi tecknat ett distributörsavtal gällande Safeture med Modig Corporate Services vilket öppnar upp den irländska företagsmarknaden. Modig Corporate Services är väletablerat och av strategisk betydelse för oss då vi kommer kunna erbjuda GWS produkter till en trogen kundmassa. Vi har även tecknat avtal med en franchisegivare till ett globalt detaljhandelskoncept med tusentals anställda som kommer använda Safeture Business Solution för att skydda de 750 medarbetare som reser internationellt i tjänsten. Företaget hade under en längre tid letat efter en lösning och det känns fantastiskt roligt att en så kvalitetsmedveten organisation väljer att säkra sin personal med vår produkt. Vi har märkt ett stigande intresse från företagsmarknaden under året och det är också därifrån årets intäkter härstammar.

Avslutningsvis kan jag nämna att vi rekryterat Morgan Widung som ny global försäljningschef. Widung har en lång och bred erfarenhet av försäljning, ledarskap och affärsutveckling inom it/telekom branschen vilket kommer passa GWS bra.

Vi har under 2014 sammanfattningsvis lagt grunden för den internationella expansion som vi nu genomför under 2015 och framåt. Personligen ser jag fram emot 2015 som jag tror kommer att bli spännande och roligt med många viktiga framgångar.

Lund, 2015-02-25

Andreas Rodman

VD, GWS Production AB (publ.)

Om GWS Production AB
Bolaget tillhandahåller en mobilbaserad personlig säkerhetstjänst för företag och privatpersoner som vill skydda sina anställda eller sig själva när de reser – Global Warning System (”GWS”). Bolaget grundades 2009 efter erfarenheter från en global SARS-epidemi, tsunamin i Indiska Oceanen 2004 och terrorattacken i Mumbai, där människor kunde varnats tidigare och fått mer information. GWS vision är att förhindra skador orsakade av att man inte nås av tillgänglig information vid rätt tillfälle och plats.