GWS Production AB (publ) publicerar årsredovisning för 2016

GWS Production AB (publ) (”GWS”) meddelar idag att årsredovisningen för räkenskapsåret 2016 finns tillgänglig på bolagets hemsida www.globalwarningsystem.com.
Sammanfattning av årsredovisning 2016
Året i siffror

 • Den totala nettoomsättningen för året uppgick för koncernen till 9,0 MSEK och för moderbolaget var motsvarande siffra 6,7 (2,5) MSEK.
 • Rörelseresultatet för året uppgick för koncernen till -18,4 MSEK och för moderbolaget var motsvarande siffra -16,2 (-17,4) MSEK.
 • Resultatet för året uppgick för koncernen till -18,4 MSEK och för moderbolaget var motsvarande siffra -16,5 (-17,4) MSEK.
 • Likvida medel uppgick för koncernen till 18,5 MSEK vid årets utgång och för moderbolaget uppgick likvida medel till 17,8 (39,7) MSEK vid motsvarande tidpunkt.
 • Resultatet per aktie på koncernnivå uppgick till -1,23 SEK (efter korrigering av minoritetsandel) och för moderbolaget till -1,15 (-1,61) SEK.

Händelser i korthet under 2016

 • Bolaget förvärvar 51 % av aktierna i Travelogix Ltd med bas i Storbritannien. Köpeskillingen uppgår till 199 000 pund, varav 30 000 pund erläggs kontant medan resterande 169 000 pund erläggs i form av 117 374 nyemitterade aktier i GWS Production.
 • GWS tecknar avtal med den tyska reseförsäkringsexperten Dr. Walter GmbH, som försäkrar både privat- och affärsresenärer. Det initiala ordervärdet om 1,5 miljoner SEK betalas över 3 år, och avser GWS´ tjänst Safeture som ingår för Dr. Walters
  50 000 befintliga försäkringstagare.
 • GWS startar upp dotterbolag i Singapore för att förstärka närvaron i Asien.
 • GWS ingår partneravtal med Resia AB, en av Sveriges största resebyråkoncerner.
 • GWS tecknar avtal med en stor säkerhetsleverantör i USA.

Händelser efter periodens utgång

 • GWS meddelar att framtida fokus kommer att läggas på affärsresenärer och försäkringsteknologi (InsurTech). För detta ändamål planerar GWS att söka ytterligare finansiering för att ta till vara marknadsmöjligheterna inom InsurTech.

 
Certified Adviser
Sedermera Fondkommission är Certified Adviser till GWS.

För ytterligare information om GWS, se www.globalwarningsystem.com eller kontakta VD Andreas Rodman, +46 (0) 708 – 10 13 16, andreas.rodman@globalwarningsystem.com
Denna information är sådan information som GWS Production AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2017 kl. 13.00 CET.
 
Om GWS Production AB och Safeture
GWS, Global Warning System, grundades 2009 efter erfarenheter från en global SARS-epidemi, tsunamin i Indiska Oceanen 2004 och terrorattacken i Mumbai. Bolaget erbjuder en mobilbaserad, personlig säkerhetstjänst, Safeture, för att skydda resenärer genom att i realtid spåra och ge information om katastrofer och andra hot som kan påverka människor på resa. Systemet består av olika tjänster som levereras genom resenärens mobiltelefon och tillhandahålls både till företag – Safeture Pro, och till privatpersoner – Safeture.
GWS aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North.
GWS Production AB Årsredovisning 2016