GWS Production AB (publ) publicerar årsredovisning för 2017

GWS Production AB (publ) publicerar årsredovisning för 2017
GWS Production AB (publ) (”GWS”) meddelar idag att årsredovisningen för räkenskapsåret 2017 finns tillgänglig på bolagets hemsida för investerare http://gwsproduction.se/
Sammanfattning av årsredovisning 2017.

Året i siffror

 • Den totala nettoomsättningen för året uppgick för koncernen till 14,2 (9,0) MSEK och för moderbolaget var motsvarande siffra 8,9 (6,7) MSEK.
 • Rörelseresultatet för året uppgick för koncernen till -13,0 (-18,4) MSEK och för moderbolaget var motsvarande siffra -11,0 (-16,2) MSEK
 • Resultatet för året uppgick för koncernen till -12,9 (-18,4) MSEK och för moderbolaget var motsvarande siffra -11,5 (-16,5) MSEK.
 • Likvida medel uppgick för koncernen till 14,1 (18,5) MSEK vid årets utgång och för moderbolaget uppgick likvida medel till 13,5 (17,8) MSEK vid motsvarande tidpunkt.
 • Resultatet per aktie på koncernnivå uppgick till -0,84 (-1,23) SEK (efter korrigering av minoritetsandel) och för moderbolaget till -0,79 (-1,15) SEK.

Händelser i korthet under 2017

 • GWS överlåter 65% av aktierna i EQHO map AB (u.n.t.Carefindy AB) till Rethinking Care Sweden AB. För ytterligare information hänvisas till pressmeddelande publicerat den 19 januari 2017.
 • GWS erhåller forskningsbidrag från den statliga myndigheten Vinnova för projektet ”Artificiell Intelligens för detektering av globala säkerhetsrisker”. Bidragssumman från Vinnova är på cirka 2 miljoner SEK.
 • GWS signerar partneravtal med Lingmerths Resebyrå AB.
 • GWS meddelar att framtida focus kommer att läggas på affärsresenärer och försäkringsteknologi (InsureTech). För detta ändamål planerar GWS att söka ytterligare finansiering för att ta till vara marknadsmöjligheterna inom InsureTech.
 • GWS kallar till extra bolagsstämma den 27 juni 2017. Stämman beslutade att välja Charlotta Tönsgård som ny styrelseledamot i GWS. Paul Degerlund avgår som styrelseledamot i samband med stämman. Vidare beslutade stämman bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst 15 % baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2017.
 • GWS tecknar nytt avtal med ERV och utökar samarbetet att även gälla SDK (Software Development Kit).
 • GWS och Chubb INA Holdings, ett av världens ledande försäkringsbolag, tecknar avtal på 3 år med ett värde för GWS på minst 5,3 miljoner SEK.
 • GWS tecknar tvåårsavtal med EOS Risk Group i London. Avtalet ger GWS tillgång till bl.a. olje- och gasmarknaden.
 • GWS meddelar att Humle Småbolagsfond investerar 5,2 miljoner SEK i GWS.
 • GWS erhåller ett företagslån från Almi uppgående till 3 miljoner SEK.

Händelser efter periodens utgång

 • GWS utvidgar avtalet med franchisegivare till ett mycket framgångsrikt och globalt detaljhandelskoncept.

För ytterligare information se www.globalwarningsystem.com eller kontakta GWS VD Andreas Rodman,
+46 (0) 708  10 13 16, andreas.rodman@globalwarningsystem.com

Om GWS Production AB och Safeture
GWS, Global Warning System, grundades 2009 efter erfarenheter från en global SARS-epidemi, tsunamin i Indiska Oceanen 2004 och terrorattacken i Mumbai. Bolaget erbjuder en mobilbaserad, personlig säkerhetstjänst, Safeture, för att skydda resenärer genom att i realtid spåra och ge information om katastrofer och andra hot som kan påverka människor på resa. Systemet består av olika tjänster som analys, app och ett rikshanteringsverktyg.
GWS aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm.
GWS årsredovisning 2017