GWS Production AB (publ) publicerar bokslutskommuniké för 2016

GWS Production AB (publ) (”GWS”) publicerar härmed bokslutskommuniké avseende perioden januari till december 2016. Rapporten finns tillgänglig via länk nedan samt på bolagets hemsida www.globalwarningsystem.com.
Sammanfattning av bokslutskommuniké
Med ”Moderbolaget” eller ”GWS” avses GWS Production AB med organisationsnummer 556776-4674 utan dotterbolag. Med ”Koncernen” avses Moderbolaget inklusive dotterbolag. Per 31 december 2016 ägde Moderbolaget 51% av aktierna i Travelogix Ltd och 100% av aktierna i EQHO AB (under namnändring till Carefindy AB) samt 100% av aktierna i GWS Production (Singapore) Pte Ltd.

KONCERNEN (inga jämförelsetal finns då koncern inte förelåg under 2015)

Tolv månader (2016-01-01 till 2016-12-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 8 988 TSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster och minoritetsandel av resultat uppgick till -17 592 TSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -1,23 SEK.
 • Soliditeten** uppgick per den 31 december till 85,5%.

Fjärde kvartalet (201610-01 till 2016-12-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 900 TSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster och minoritetsandel av resultat uppgick till -4 526 TSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,31 SEK.

MODERBOLAG

Tolv månader (201601-01 till 2016-12-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 6 713 (2 483) TSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -16 511 (-17 380) TSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -1,15 (-1,61) SEK.
 • Soliditeten** uppgick per den 31 december till 88,2 (89,1) %.

Fjärde kvartalet (201610-01 till 2016-12-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 480 (1 157) TSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 207 (-6 481) TSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,29 (-0,57) SEK.

Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.
*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier tolv månader 2016: 14 357 256 (10 779 009) aktier. Genomsnittligt antal aktier för fjärde kvartalet 2016: 14 365 407 (11 423 695) aktier. Antal aktier i GWS per den 31 december 2016: 14 365 407 (14 248 033) aktier.  Vidare har Bolaget utfärdat 650 000 teckningsoptioner (2015/2019), varav har tecknats 427 885 st, som kan nyttjas för teckning av samma antal aktier under mars 2019. Bolaget har även utfärdat 40 000 teckningsoptioner (2015/2019), varav 40 000 tecknades, som kan nyttjas för teckning av samma antal aktier från den 8 juli 2019 till och med den 24 juli 2019.
Vidare har bolaget utfärdat 670 000 teckningsoptioner (2019/2020), varav har tecknats 670 000 st, som kan nyttjas för teckning av samma antal aktier under april 2020.
**Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen.
Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2016

 • GWS rapporterar om status och framtidsplaner. För ytterligare information hänvisas till pressmeddelande publicerat den 27 oktober 2016.
 • GWS publicerar delårsrapport för januari – september 2016.
 • GWS tecknar avtal med en stor säkerhetsleverantör i USA.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • GWS överlåter 65% av aktierna i EQHO map AB (u.n.t. Carefindy AB) till Rethinking Care Sweden AB. För ytterligare information hänvisas till pressmeddelande publicerat den 19 januari 2017.

För fullständig rapport avseende perioden januari till december 2016, se bifogat pdf dokument.
Certified Adviser
Sedermera Fondkommission är Certified Adviser till GWS.
För ytterligare information om GWS, se www.globalwarningsystem.com eller kontakta VD Andreas Rodman, +46 (0) 708 – 10 13 16, andreas.rodman@globalwarningsystem.com
Denna information är sådan information som GWS Production AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 februari 2017 kl. 15.00 CET.
Om GWS Production AB och Safeture
GWS, Global Warning System, grundades 2009 efter erfarenheter från en global SARS-epidemi, tsunamin i Indiska Oceanen 2004 och terrorattacken i Mumbai. Bolaget erbjuder en mobilbaserad, personlig säkerhetstjänst, Safeture, för att skydda resenärer genom att i realtid spåra och ge information om katastrofer och andra hot som kan påverka människor på resa. Systemet består av olika tjänster som levereras genom resenärens mobiltelefon och tillhandahålls både till företag – Safeture Pro, och till privatpersoner – Safeture.
GWS aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North.

GWS – Bokslutskommunike 2016-SV
GWS-Bokslutskommunike PM 2016-SV