GWS Production AB (publ) publicerar halvårsrapport för januari – juni 2016

GWS Production AB (publ) (”GWS”) publicerar härmed halvårsrapport avseende perioden januari till juni 2016. Rapporten finns tillgänglig via länk nedan samt på bolagets hemsida www.globalwarningsystem.com. Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2016

 • GWS startar upp dotterbolag i Singapore för att förstärka närvaron i Asien.
 • GWS har lämnat in en patentansökan till Europeiska Patentverket (EPO), för en innovation relaterad till förbättrade möjligheter att hjälpa människor på resande fot.
 • Den 25 maj 2016 hålls årsstämma i GWS. Information om de beslut som fattas finns att tillgå i kommuniké publicerad 26 maj 2016.
 • GWS meddelar att bolaget fått besked om godkännande (Notice of Allowance) av patentansökan från det amerikanska patentverket, US Patent and Trademark Office, för en lösning relaterad till företagets positioneringsteknik.
 • GWS lanserar en ny version av sin mobilbaserade resesäkerhets-app Safeture i samband med OS i Rio de Janeiro.
 • GWS helägda dotterbolag GWS Production (Singapore) Pte Ltd ingår partneravtal med ACASIA Communications Sdn Bhd baserade i Malaysia.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • GWS helägda dotterbolag GWS Production (Singapore) Pte Ltd tecknar ett partneravtal med Optima Infosystems Sdn Bhd, ett Malaysiabaserat IT- och resesäkerhetsföretag.
 • GWS ingår partneravtal med Resia AB, en av Sveriges största resebyråkoncerner.
 • GWS dotterbolag Travelogix Ltd, baserat i Storbritannien, visar stark utveckling av omsättning och resultat.
 • GWS lanserar tjänsten CareFindy, en smartphone-app med en databas med positionsangivna, kvalitetsgraderade sjukhus i hela världen.
 • GWS meddelar att i den riktade emissionen, som styrelsen beslutat om under ordinarie bolagsstämma i maj 2016, tecknades 670 000 teckningsoptioner av serie 2016/2020 vilka berättigar till teckning av 670 000 nya aktier i GWS i april 2020.

 

KONCERNEN (inga jämförelsetal finns då koncern inte förelåg under 2015)

Första halvåret (2016-01-01 till 2016-06-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 4 424 TSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster och minoritetsandel av resultat uppgick till -8 536 TSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,59 SEK.
 • Soliditeten** uppgick per den 30 juni till 88,4%.

Andra kvartalet (201604-01 till 2016-06-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 653 TSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster och minoritetsandel av resultat uppgick till -4 204 TSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,29 SEK.

  

MODERBOLAG

Första halvåret (201601-01 till 2016-06-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 3 340 (659) TSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -8 108 (-7 049) TSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,57 (-0,67) SEK.
 • Soliditeten** uppgick per den 30 juni till 89,7 (82,5) %.

Andra kvartalet (201604-01 till 2016-06-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 829 (361) TSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 014 (-3 317) TSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,28 (-0,31) SEK.

Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.
*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier för första halvåret 2016: 14 349 105 (10 564 114) aktier. Genomsnittligt antal aktier för andra kvartalet 2016: 14 365 407 (10 564 114) aktier. Antal aktier i GWS per den 30 juni 2016: 14 365 407 (10 564 114) aktier.  Vidare har Bolaget utfärdat 650 000 teckningsoptioner (2015/2019), varav har tecknats 427 885 st, som kan nyttjas för teckning av samma antal aktier under mars 2019. Bolaget har även utfärdat 40 000 teckningsoptioner (2015/2019), varav 40 000 tecknades, som kan nyttjas för teckning av samma antal aktier från den 8 juli 2019 till och med den 24 juli 2019.
Vidare har bolaget utfärdat 670 000 teckningsoptioner (2019/2020), varav har tecknats 670 000 st, som kan nyttjas för teckning av samma antal aktier under april 2020.
**Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen.
För fullständig rapport avseende perioden januari till juni 2016, se bifogat pdf dokument.

Certified Adviser
Sedermera Fondkommission är Certified Adviser till GWS.
För ytterligare information om GWS, se www.globalwarningsystem.com eller kontakta VD Andreas Rodman, +46 (0) 708 – 10 13 16, andreas.rodman@globalwarningsystem.com
 
Denna information är sådan information som GWS är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 augusti 2016 kl. 13.00 CET.