GWS Production AB: teckning av optioner av serie 2015/2019

Vid årsstämma i GWS Production AB (”GWS”) den 17 juni 2015 beslutade stämman om en riktad emission av teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i bolaget. Emissionen skedde med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och omfattade högst 40 000 teckningsoptioner av serie 2015/2019.
 
Totalt tecknades 40 000 teckningsoptioner av serie 2015/2019, vilka berättigar till teckning av 40 000 nya aktier i GWS Production AB. Teckning ägde rum med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och rätt att teckna gavs uteslutande Sven Holmgren, Hans Skalin, Paul Degerlund och Wolter Mannerfelt, privat eller genom egna bolag.
Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie 2015/2019 löper från den 8 juli 2019 till och med den 24 juli 2019. Teckningsoptionerna kan dock nyttjas tidigare till följd av fusion, tvångsinlösen av aktier, likvidation eller dylikt. Vid fullt nyttjande av utestående teckningsoptioner av serie 2015/2019 ökar GWS aktiekapital med 3 200 SEK. Fullt nyttjande medför en utspädning om cirka 0,4 procent, under förutsättning att det inte sker några andra förändringar avseende aktiekapitalet innan teckningsoptionerna nyttjas. Villkor för teckningsoptioner av serie 2015/2019 finns att tillgå på bolagets hemsida www.globalwarningsystem.com.

Om GWS Production AB och Safeture
GWS, Global Warning System, grundades 2009 efter erfarenheter från en global SARS-epidemi, tsunamin i Indiska Oceanen 2004 och terrorattacken i Mumbai. Bolaget erbjuder en mobilbaserad, personlig säkerhetstjänst, Safeture, för att skydda resenärer genom att i realtid spåra och ge information om katastrofer och andra hot som kan påverka människor på resa. Systemet består av olika tjänster som levereras genom resenärens mobiltelefon och tillhandahålls både till företag – Safeture Pro, och till privatpersoner – Safeture.

GWS aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm. Sedermera Fondkommission är Certified Adviser.

För ytterligare information om tjänsten se www.safeture.com eller kontakta VD Andreas Rodman, +46 (0) 708 – 10 13 16, andreas.rodman@globalwarningsystem.com