Idag inleds emissionen

Idag inleds emissionen inför den planerade listningen

Idag, den 28 augusti 2014, inleds teckningstiden i GWS Production AB:s (”GWS”) emission inför den planerade listningen på NASDAQ OMX First North Sweden (”First North”). Teckningstiden löper till och med den 11 september 2014. Vid fulltecknad emission tillförs bolaget högst cirka 20 miljoner SEK genom aktier i ett första steg och ytterligare högst cirka 30 miljoner SEK genom teckningsoptioner i ett senare skede. Totalt kan bolaget tillföras cirka 50 miljoner SEK före avdrag för emissionskostnader. GWS har erhållit teckningsförbindelser om cirka 12 miljoner SEK motsvarande cirka 60 % av den initiala emissionslikviden. Lägsta nivå för att genomföra emissionen är 12 096 000 SEK.

Om GWS Production AB

GWS grundades 2009 efter erfarenheter från en global SARS-epidemi, tsunamin i Indiska Oceanen 2004 och terrorattacken i Mumbai. Bolaget tillhandahåller en mobilbaserad, personlig säkerhetstjänst för att skydda resenärer genom att i realtid spåra och ge information om katastrofer och andra hot som kan påverka resenären – ”Global Warning System”. Global Warning System består av olika tjänster som levereras genom resenärens mobiltelefon.

Bolaget har, i samarbete med G4S Sverige, lanserat en första tjänst till företag vilket inneburit att GWS har flera stora internationellt kända svenska företag som användare. Med nöjda referensanvändare och bevisad funktion avser nu bolaget att öka fokus på försäljning och marknadsföring för att etablera tjänsterna internationellt och även lansera en tjänst till konsumentmarknaden, en marknad som bedöms vara betydligt större än företagsmarknaden. För konsumentmarknaden förs idag dialoger med både försäkringsbolag och teleoperatörer.

Motiv för emission

Emissionen riktar sig till allmänheten i syfte att tillföra bolaget expansionskapital samt ytterligare sprida ägandet i bolaget inför en planerad listning på First North under fjärde kvartalet 2014. Genomförandet är villkorat av att GWS godkänns för listning. Granskningsprocessen hos NASDAQ OMX är inledd.

”Inte bara miljökatastrofer utan även olyckor, infektionsutbrott, politisk oro och många andra oroligheter ökar för varje år samtidigt som begränsade språkkunskaper och bristfällig information gör oss än mer utsatta. Vi befinner oss nu i en brytpunkt där vi tydligt ser att alltmer resurser tillägnas personsäkerhet, men lösningarna är fortfarande otillräckliga. Vi har arbetat fram en lösning på det som hindrat många andra – en tjänst som fungerar gränsöverskridande mellan olika mobilnät. Med en välfungerande tjänst vill vi nu bygga en global säljorganisation för att kunna öka kundbasen och ta vara på den stora marknadspotentialen. Med emissionen och den planerade listningen kan vi nu gå in i nästa spännande fas i vår verksamhet – att säkra en ledande marknadsposition”, säger Andreas Rodman, VD, GWS Production AB.

Erbjudandet i sammandrag

  • Teckningstid: 28 augusti – 11 september 2014.
  • Teckningspost: Minsta teckningspost är 750 units. Var och en unit består av en aktie och en vederlagsfri teckningsoption av serie TO 1.
  • Teckningskurs: 7,20 SEK per unit, det vill säga 7,20 SEK per aktie och teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Courtage utgår ej.
  • Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 2 780 000 aktier och högst 2 780 000 teckningsoptioner av serie TO 1. Vid fulltecknad emission tillförs bolaget initialt cirka 20 miljoner SEK samt ytterligare cirka 30 miljoner SEK i det fall samtliga teckningsoptioner nyttjas till högsta strike price (före avdrag för emissionskostnader).
  • Lägsta emissionsvolym: 12 096 000 SEK.
  • Teckningsförbindelser: GWS har erhållit teckningsförbindelser om cirka 12 miljoner SEK motsvarande cirka 60 % av den initiala emissionslikviden.
  • Marknadsplats: Styrelsen har ansökt om att aktier och teckningsoptioner ska anslutas till First North. Första dag för handel beräknas bli den 15 oktober 2014.
  • Antal aktier innan emission: 6 823 740 aktier.
  • Värdering (pre-money): Cirka 49,1 miljoner SEK (pre-money).

 

Villkor för teckningsoptioner i sammandrag

Innehavare av teckningsoptioner äger rätt att, för varje teckningsoption, teckna en ny aktie i bolaget till en kurs om 7,20 – 10,80 SEK per aktie. Teckningskursen uppgår (inom intervallet) till 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt First Norths officiella kursstatistik under den period på 20 handelsdagar som slutar två bankdagar innan nyttjandeperioden börjar. Bolaget kommer att offentliggöra teckningskursen dagen innan den första dagen i nyttjandeperioden. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under perioden 18 november – 9 december 2015. Sista dag för handel med teckningsoptioner beräknas till den 4 december 2015.

Prospekt och anmälningssedel

Fullständiga villkor och anvisningar samt information om teckningsförbindelser presenteras i prospektet som finns tillgängligt via bolagets och Sedermera Fondkommissions respektive hemsidor (www.globalwarningsystem.com samt www.sedermera.se), där även 4-sidig informationsbroschyr och anmälningssedel finns tillgängligt.
 

Finansiell rådgivare och Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och Certified Adviser till bolaget i samband med emissionen och den planerade listningen på First North.
 

Investerarträffar

I samband med emissionen kommer bolagets representanter att delta i ett antal informationsträffar för att informera om bolagets verksamhet och framtidsplaner. Investerarträffarna är kostnadsfria och det kommer att bjudas på lättare förtäring.

• 28 augusti 2014 klockan 17:00 – Investerarträff, Långa Längan i Bjärred.
För anmälan till eller ytterligare information om ovanstående investerarträff: 
http://hcngroup.se/investerartraff-28-augusti/

• 2 september 2014 klockan 12:00 – Investerarlunch i Lund – Medicon Village, Gamla Gästmatsalen, Scheelevägen 2 Lund, huvudentrén konferenscentrum (kostnadsfri, begränsade platser).
• 3 september 2014 klockan 18:00 – Investerarträff i Stockholm – Scandic Klara, Slöjdgatan 7.
För anmälan till eller ytterligare information om ovanstående informationsträffar, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: 0431-47 17 00
E-post: 
anmalan@sedermera.se

För frågor om emissionen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: 0431-47 17 00
E-post: info@sedermera.se
För ytterligare information kontakta VD Andreas Rodman, 046 – 38 67 51 eller andreas.rodman@globalwarningsystem.com