Idag inleds teckningsperioden i Safeture AB:s företrädesemission

Idag, den 28 oktober 2022, inleds teckningsperioden i Safeture AB:s (”Safeture” eller ”Bolaget”) fullt garanterade nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Även allmänheten inbjuds till att teckna aktier i Företrädesemissionen. Teckningsperioden löper till och med den 11 november 2022. Företrädesemissionen kan, vid fullteckning, tillföra Bolaget högst cirka 27,1 MSEK före emissionskostnader. Prospekt och anmälningssedlar hålls tillgängliga via Bolagets (https://investor.safeture.com/prospectus/) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor.

Bakgrund och motiv i sammandrag

Safeture är ett svenskt Software as a Service (SaaS)-bolag med huvudkontor i Lund. Bolaget har utvecklat och driver en digital plattform inom området Employee Risk & Crisis management. Safetures kunder är i första hand assistansbolag inom risk, medicin och säkerhet, som hjälper organisationer att öka sina medarbetarens säkerhet. Safetures plattform omfattar för närvarande mer än 4 000 företag, organisationer och myndigheter i över 190 länder.

Bolaget planerar ytterligare utveckling av sin digitala plattform, med fokus på funktionalitet, som kan stötta partners behov av att hantera sina kunder. För detta bygger Safeture en ny modul, Partner Dashboard, som underlättar för partnern att se alla kunders aktiviteter simultant, i stället för att som tidigare behöva logga in på varje kunds konto. Som en oberoende plattform där alla andra tredjepartsleverantörers produkter och tjänster ska kunna integreras utvecklar Safeture även en egen marknadsplats där partners och deras kunder kan välja att koppla system från andra leverantörer till Safetures plattform samt att förbereda plattformen för att tillåta partners och deras kunder att köpa licenser direkt i plattformen. Detta medför att Safeture kan frigöra säljresurser för nyförsäljning som tidigare använts för försäljning av uppgraderingar.

I syfte att tillföra rörelsekapital och stödja Bolagets utvecklingsplaner beslutade styrelsen den 30 september 2022 att genomföra Företrädesemissionen. Förutom att finansiera utveckling av den digitala plattformen är Företrädesemissionen avsedd att täcka löpande kostnader fram till dess att Bolaget når en ARR om cirka 65 miljoner SEK, vilket är den nivå då Bolaget bedömer sig bli kassaflödespositiva och inte längre beroende av kapitaltillskott, lån eller andra krediter. I syfte att göra Bolagets löpande verksamhet mindre beroende av lån eller andra krediter fram till dess att Bolaget har blivit kassaflödespositiv avses emissionslikviden även användas till att addera finansiellt kapital och därigenom stärka Bolagets balansräkning.

För fullständig information hänvisas till det prospekt som upprättats med anledning av Företrädesemissionen. Prospektet, innehållandes fullständiga villkor och anvisningar, samt länk till teckningsanmälan finns att tillgå på Bolagets (https://investor.safeture.com/prospectus/) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor.

 

Tidplan för Företrädesemissionen

 • Handel med teckningsrätter: 28 oktober 2022 – 8 november 2022
 • Teckningsperiod: 28 oktober 2022 – 11 november 2022
 • Offentliggörande av slutgiltigt utfall i Företrädesemissionen: Omkring den 16 november 2022
 • Handel med BTA (betald tecknad aktie): Från och med den 28 oktober 2022 till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Sista dag för handel i BTA kommer att meddelas genom ett separat pressmeddelande efter Företrädesemissionens genomförande.

Erbjudandet i sammandrag

 • Teckningskurs: 3,00 SEK per aktie.
 • Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 9 033 933 nyemitterade aktier. Vid fullteckning kan Bolaget tillföras en emissionslikvid om högst cirka 27,1 MSEK före emissionskostnader.
 • Företrädesrätt till teckning: För varje aktie som innehas på avstämningsdagen den 26 oktober 2022 erhålls en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nyemitterade aktier.
 • Teckning och betalning: Teckning med stöd av teckningsrätter sker under teckningsperioden i enlighet med ”Villkor för Erbjudandet” i prospektet. Observera att teckningsrätter som aktieägaren inte avser utnyttja måste säljas senast den 8 november 2022 för att inte förfalla utan värde.
 • Antal aktier innan Företrädesemissionen: 30 113 110 aktier.
 • Utspädning: De befintliga aktieägare som väljer att inte utnyttja sina teckningsrätter till att teckna aktier kommer att vidkännas en maximal utspädning om cirka 23,08 procent av rösterna och kapitalet genom Företrädesemissionen.
 • Tecknings- och garantiåtaganden: Safeture har erhållit tecknings- och garantiåtaganden om cirka 27,1 MSEK, motsvarande 100 procent av emissionsvolymen.
 • Handelsplats: Nasdaq First North Growth Market.

Rådgivare

I samband med Företrädesemissionen har Safeture anlitat Setterwalls Advokatbyrå AB som legal rådgivare och Nordic Issuing AB som emissionsinstitut och projektledare. Shark Communication AB har bistått Bolaget med rådgivning avseende kommunikation.

 

För ytterligare information om Företrädesemissionen, vänligen kontakta:

Nordic Issuing AB

Telefon: +46 (0)40 632 00 20

E-post: info@nordic-issuing.se

www.nordic-issuing.se

För mer information om Safeture, vänligen kontakta:

Magnus Hultman, VD

Telefon: +46 (0) 706 00 81 66

E-post: magnus.hultman@safeture.com

www.safeture.com