Imorgon inleds nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 1 och TO 2

Imorgon, onsdagen den 18 november 2015, inleds nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 1 och TO 2. Nyttjandeperioden pågår till och med den 9 december 2015. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 och TO 2 äger rätt att, för varje teckningsoption, teckna en ny aktie i GWS till en kurs om 10,66 SEK per aktie. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner tillförs bolaget cirka 39,9 MSEK före emissions­kostnader.

VD för GWS, Andreas Rodman, har ordet:

”Sedan vår listningsemission har vi uppnått många målsättningar som sattes upp, inte minst har vi tecknat avtal med stora globala aktörer och därmed framgångsrikt påbörjat vår internationella expansion enligt plan. Vi har fortsatt siktet inställt på stora internationella partners med stora kundbaser, vilket kräver avgörande insatser för GWS. Nu kommer vi också enligt plan att fortsätta utöka vårt ledarskap inom teknik och tjänsteinnehåll, genom vidareutveckling av vår plattform och tjänst, baserat på de kundbehov som vi tillsammans med våra befintliga partners har identifierat i de olika segment som är viktiga för vår tillväxt. Sammantaget kan man alltså säga att vårt kommande fokus dels kommer att handla om att fortsatt vara offensiva säljmässigt inom försäkrings-, personsäkerhets-, telekomoperatörs- och resebokningssegmenten, dels få maximal utväxling på de avtal som vi har, samt slutligen vidareutveckla vår teknik och vårt tjänsteinnehåll för att behålla ledarskapet. Vi skall befästa vår position och etablera oss som den globalt ledande aktören inom mobilbaserade person- och resesäkerhetslösningar.”

Sammanfattande villkor för teckningsoptioner av serie TO 1 och TO 2

 • Nyttjandeperiod: 18 november – 9 december 2015.
 • Teckningskurs: 10,66 SEK.
 • Sista dag för handel med teckningsoptioner: 7 december 2015.
 • Antal utestående aktier i GWS: 10 564 114 stycken.
 • Marknadsplats: Nasdaq First North i Stockholm.
 • Värdering: Cirka 112,6 MSEK (pre-money).
 • Emissionsvolym: Det finns 2 780 000 teckningsoptioner av serie TO 1 och 960 374 teckningsoptioner av serie TO 2*. Innehavare av ovanstående teckningsoptioner äger rätt att, för varje teckningsoption, teckna en ny aktie i bolaget till en kurs om 10,66 SEK per aktie. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner tillförs GWS cirka 39,9 MSEK före emissionskostnader.

* Samtliga teckningsoptioner av serie TO 2 utställda till Emirates Advanced Investment Trading LLC och nyttjas till samma villkor som teckningsoptioner av serie TO 1. Notera att ingen handel förekommer med teckningsoptioner av serie TO 2.

Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie TO 1 och TO 2, teaser samt anmälningssedel kommer att finnas tillgängliga på GWS hemsida (www.globalwarningsystem.com) i samband med att nyttjandeperioden inleds. Information finns även att tillgå på följande länk: http://www.sedermera.se/aktuella-emissioner/gws/Viktiga tidpunkter i samband med teckningsoptionerna

 • Nyttjandeperiod inleds: 18 november 2015.
 • Sista dag för handel med teckningsoptioner: 7 december 2015.
 • Nyttjandeperiod avslutas: 9 december 2015.
 • Betalning: Samtidig kontant betalning senast klockan 15.00 den 9 december 2015.
 • Planerad kommunicering av utfall:51 2015.
 • Planerad omvandling av interimsaktier till aktier:53 2015.

Så här gör du för att nyttja dina teckningsoptioner av serie TO 1 och TO 2

Har du dina teckningsoptioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring (förvaltarregistrerade teckningsoptioner)?
I det fall optionsinnehavaren har sina optioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring (förvaltarregistrerat ägande) ska teckning/betalning ske till respektive förvaltare som instruerar om vidare instruktioner avseende hur man går tillväga för att nyttja sina teckningsoptioner. Under teckningsoptionernas löptid ges möjlighet till omvandling från teckningsoptioner till aktier under perioden 18 november till och med den 9 december 2015. För mer information och för vidare instruktioner avseende hur du går tillväga för att nyttja dina teckningsoptioner, vänligen kontakta din förvaltare i god tid. Notera att bankerna/förvaltarna behöver din anmälan om nyttjande av TO 1 eller TO 2 i god tid innan teckningstiden avslutas, ofta flera dagar innan. En folder innehållande en sammanfattning av villkor för teckningsoptionerna kommer att utsändas till samtliga som har sitt innehav förvaltarregistrerat.

Har du dina teckningsoptioner på ett VP-konto (direktregistrerade teckningsoptioner)?
Ingen emissionsredovisning kommer att skickas ut. Dock utsändes anmälningssedel och folder innehållande sammanfattning av villkor för teckningsoption av serie TO 1 och TO 2. Anmälningssedel finns även att tillgå på Sedermera Fondkommissions och GWS hemsidor (www.sedermera.se och www.globalwarningsystem.com). I samband med att anmälningssedel skickas in till Sedermera Fondkommission ska betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner på anmälningssedeln. Under teckningsoptionernas löptid ges möjlighet till omvandling från teckningsoptioner till aktier under perioden den 18 november till och med den 9 december 2015 under förutsättning att anmälningssedel samt likvid är Sedermera Fondkommission tillhanda senast enligt datum angivet på anmälningssedeln. Så snart både teckning och betalning har registrerats hos Sedermera Fondkommission ersätts teckningsoptionerna med interimsaktier i väntan på registrering hos Bolagsverket. Därefter ersätts interimsaktier med aktier.

Notera att de teckningsoptioner som inte avyttras senast den 7 december 2015, alternativt nyttjas senast den 9 december 2015, förfaller. För att dina teckningsoptioner inte ska förfalla krävs att du aktivt tecknar aktier alternativt säljer dina teckningsoptioner.

För frågor avseende teckningsoptionerna, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 (0) 431-47 17 00
E-post: info@sedermera.se


För ytterligare information om GWS, vänligen kontakta:

Andreas Rodman, VD
Telefon: +46 (0) 708 – 10 13 16
E-post: andreas.rodman@globalwarningsystem.com

Om GWS Production AB och Safeture
GWS, Global Warning System, grundades 2009 efter erfarenheter från en global SARS-epidemi, tsunamin i Indiska Oceanen 2004 och terrorattacken i Mumbai. Bolaget erbjuder en mobilbaserad, personlig säkerhetstjänst, Safeture, för att skydda resenärer genom att i realtid spåra och ge information om katastrofer och andra hot som kan påverka människor på resa. Systemet består av olika tjänster som levereras genom resenärens mobiltelefon och tillhandahålls både till företag – Safeture Pro, och till privatpersoner – Safeture.
 
GWS aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm. Sedermera Fondkommission är Certified Adviser.

För ytterligare information om tjänsten se www.safeture.com