Kallelse till årsstämma i GWS Production AB 2019

Kallelse till årsstämma i GWS Production AB (publ)
Aktieägarna i GWS Production AB (publ), 556776-4674, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 29 maj 2019 kl. 09.00 på Ideon Gateway, Scheelevägen 27, i Lund.


Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdag den 23 maj 2019; och
 • anmäla sig till bolaget senast samma dag skriftligen till GWS Production AB, Ideon Gateway, Scheelevägen 27, 223 63 Lund. Anmälan kan också göras per telefon 046-38 67 50 eller per e-post info@globalwarningsystem.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller antal biträde (högst 2) lämnas.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast torsdag den 23 maj 2019, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida (www.gwsproduction.se) och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning:
      0. Stämman öppnas.

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordningen.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut:
  a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  b) om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen;
  c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
 8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 10. Val av styrelse och styrelseordförande samt revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.
 11. Beslut om ändring av bolagets företagsnamn samt ändring av bestämmelserna i bolagsordningen avseende bolagets företagsnamn, gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier.
 12. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner till anställda och nyckelpersoner.
 13. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner till styrelseledamöter.
 14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner av aktier.
 15. Beslut om instruktion och arbetsordning för valberedningen.
 16. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen (punkt 7b)

Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas samt att tillgängliga medel om 18 714 659 kronor överförs i ny räkning.
Bestämmande av antalet styrelseledamöter och av antalet revisorer och revisorssuppleanter (punkt 8)

Aktieägarna Adma Förvaltnings AB, Algora AB, Semmy Rülf, Andreas Rodman samt Academic Medical Group AB (”Förslagsställarna”) som tillsammans innehar cirka 51,01 procent av aktierna och rösterna i bolaget förslår att styrelsen ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter.
Styrelsen föreslår att ett registrerat revisionsbolag, utan suppleant, utses till revisor.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (punkt 9)
Förslagsställarna föreslår att styrelsearvode ska utgå med två prisbasbelopp till styrelseordföranden (oförändrat gentemot föregående år) samt med ett prisbasbelopp till övriga styrelseledamöter (oförändrat gentemot föregående år).
Styrelsen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och styrelseordförande samt revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter (punkt 10)
Förslagsställarna föreslår omval av Semmy Rülf, Lars Lidgren och Sven Holmgren som ordinarie ledamöter, samt nyval av Sofia Kinberg, Lisa Berg Rydsbo och Adam Schatz som ordinarie ledamöter. Förslagsställarna föreslår vidare omval av Semmy Rülf som styrelseordförande.
De hittillsvarande ledamöterna Mathialagan Nalappan, Hans Skalin och Deep Parekh har avböjt omval.
Sofia Kinberg, född 1971, är en kommunikationsexpert som är specialiserad inom strategisk affärsutveckling och varumärkesbyggande. Hon var ansvarig för den globala kommunikationen på Visit Sweden och är för närvarande principal på Internationella Engelska Skolan i Sundbyberg. Hon har tidigare också arbetat som kommunikationsspecialist och projektledare vid Food & Friends i Stockholm. Sofia Kinberg innehar inga aktier i GWS Production AB.
Lisa Berg Rydsbo, född 1972, är en marketing executive med en stark historia av att bygga och leda team inom mjukvaruindustrin med fokus på tillväxt för globala företag. Hon arbetar som investerare, styrelseledamot och konsult. Hon har tidigare innehaft seniora marknadspositioner vid Hewlett Packard, Mercury Interactive, Panopticon Software och Qlik. Pågående styrelseuppdrag innefattar uppdrag som styrelseordförande i Philton Consulting AB samt som styrelseledamot i Pegroco Invest AB och NF Holding AB. Lisa Berg Rydsbo innehar inga aktier i GWS Production AB.
Adam Schatz, född 1974, är sedan 1 april 2019 CFO för Bygghemma Group efter att ha varit mer än tre år vid Axiell Group, ett svenskt mjukvarubolag med mer än 300 anställda i 24 länder. Han har haft en bred karriär inom healthcare, venture capital och investment banking med skiftande ledande roller inom försäljning och affärsutveckling vid bolag som Baxter International och Gambro. Han startade sin karriär som analytiker vid Goldman Sachs. Pågående styrelseuppdrag innefattar uppdrag som styrelseledamot i Axiell Media AB, Axiell Services AB och SensoDetect Aktiebolag samt som styrelsesuppleant i Schatz Consulting Aktiebolag, Stravus AB och Bostadsrättsföreningen Bispen 4. Adam Schatz innehar 2 000 aktier i GWS Production AB.
Information om de ledamöter som föreslås för omval återfinns i årsredovisningen och på bolagets webbplats.
Styrelsen föreslår omval av Ernst & Young Aktiebolag som revisor. Ernst & Young Aktiebolag har meddelat att Peter Gunnarsson fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Beslut om ändring av bolagets företagsnamn samt ändring av bestämmelserna i bolagsordningen avseende bolagets företagsnamn, gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier (punkt 11)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra bolagets företagsnamn från GWS Production AB till Safeture AB och i samband därmed ändra rubriken för § 1 i bolagsordningen från ”Firma” till ”Företagsnamn” samt att följande bestämmelser i bolagsordningen avseende bolagets företagsnamn, gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier också ändras enligt följande:

§ 1 Firma (föreslagen lydelse ”Företagsnamn”)
Nuvarande lydelse
Bolagets firma är GWS Production AB. Bolaget är publikt (publ).
Föreslagen lydelse
Bolagets företagsnamn är Safeture AB. Bolaget är publikt (publ).
§ 4 Aktiekapital
Nuvarande lydelse
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 545 899,20 kronor och högst 2 183 596,80 kronor.
Föreslagen lydelse
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 855 498 kronor och högst 7 421 992 kronor.
5 Antal aktier
Nuvarande lydelse
Antalet aktier skall vara lägst 6 823 740 och högst 27 294 960 stycken.
Föreslagen lydelse
Antalet aktier skall vara lägst 23 193 725 och högst 92 774 900 stycken.
 Beslut om riktad emission av teckningsoptioner till anställda och nyckelpersoner (punkt 12)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en riktad emission av teckningsoptioner till anställda och nyckelpersoner på följande villkor:

 1. Högst 742 500 teckningsoptioner ska emitteras.

 

 1. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska teckningsoptionerna endast kunna tecknas av anställda och nyckelpersoner efter erbjudande från styrelsen i enlighet med följande fördelning:
Befattning Antal teckningsoptioner
Tillträdande VD Högst 400 000 teckningsoptioner.
Övriga ledande befattningshavare (6 personer) Högst 155 000 teckningsoptioner får maximalt tilldelas till denna grupp och ingen deltagare får erbjudas mer än 50 000 teckningsoptioner.
Övriga anställda och nyckelpersoner (cirka 22 personer) Högst 187 500 teckningsoptioner får maximalt tilldelas till denna grupp och ingen deltagare får erbjudas mer än 11 250 teckningsoptioner.
   

     3.Skälet till införandet av teckningsoptionsprogrammet och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna skapa möjligheter för bolaget att behålla kompetent personal genom erbjudande av ett långsiktigt ägarengagemang för anställda och nyckelpersoner. Ett sådant långsiktigt ägarengagemang förväntas bidra till en ökad harmonisering av deltagarnas och aktieägarnas intressen samt öka ett långsiktigt engagemang för bolagets utveckling.

 1. Teckning av teckningsoptionerna ska ske på särskild teckningslista senast den 7 juni 2019, med rätt för styrelsen att förlänga denna frist.

 

 1. Rätt till teckning av teckningsoptioner förutsätter att deltagaren, vid tidpunkten för teckning, innehar position i bolaget eller ett dotterbolag till bolaget eller har ingått avtal därom, och inte vid nämnda tidpunkt har informerat eller blivit informerad om att anställningen eller uppdraget avses att avslutas. I samband med tilldelning av teckningsoptioner ska bolaget genom avtal förbehålla sig rätten att återköpa teckningsoptioner om deltagarens anställning eller uppdrag upphör.

 

 1. Deltagarna kan välja att teckna sig för ett lägre antal teckningsoptioner än vad deltagarna erbjuds. Överteckning får inte ske.

 

 1. Teckningsoptionerna ska emitteras till teckningsoptionernas marknadsmässiga värde per den 29 maj 2019, vilket ska fastställas av ett oberoende värderingsinstitut, med användande av Black & Scholes-värderingsmodell.

 

 1. Betalning för teckningsoptionerna ska erläggas kontant senast en vecka efter teckning, med rätt för styrelsen att förlänga denna frist.

 

 1. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs per aktie som motsvarar 350 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First Norths officiella kurslista för aktie i bolaget under perioden från och med den 16 maj 2019 till och med den 29 maj 2019. Teckningskursen ska avrundas till helt ental öre, varvid 0,5 öre ska avrundas uppåt.

 

 1. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under perioden från och med den 5 december 2022 till och med den 16 december 2022.

 

 1. Aktie som tecknas med stöd av teckningsoption ska medföra rätt till vinstutdelning från och med den första avstämningsdag för utdelning som inträffar efter det att teckningen verkställts i sådan utsträckning att aktien upptagits som interimsaktie i bolagets aktiebok.

 

 1. Tillämpliga omräkningsvillkor samt övriga villkor för teckningsoptionerna framgår av de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.

 

 1. Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna för teckning av nya aktier kommer aktiekapitalet att öka med 59 400 kronor.

 
Övrig information om det föreslagna teckningsoptionsprogrammet för anställda och nyckelpersoner
Då teckningsoptionerna utges till deltagarna till marknadsvärde är det bolagets bedömning att några sociala kostnader inte kommer att uppstå för bolaget till följd av teckningsoptionsprogrammet. Kostnaderna för teckningsoptionsprogrammet kommer därför endast att bestå i begränsade kostnader för implementering och administration av programmet.
 
Per dagen för kallelsen uppgår antalet aktier i bolaget till 23 193 737 stycken. Om samtliga teckningsoptioner som utges i anslutning till teckningsoptionsprogrammet utnyttjas för teckning av aktier kommer totalt 742 500 nya aktier att utges, vilket motsvarar en utspädning om cirka 3,1 procent av bolagets aktiekapital och röster efter full utspädning beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som utgivits i anslutning till teckningsoptionsprogrammet. Utspädningen hade endast haft en marginell påverkan på bolagets nyckeltal ”Resultat per aktie på koncernnivå” för helåret 2018. Det finns för närvarande incitamentsprogram i form av tre teckningsoptionsprogram utestående i bolaget i vilka totalt 1 504 000 nya aktier kan komma att utges. Inför årsstämman föreslår aktieägare även att det enligt ett separat beslut utges totalt 400 000 nya teckningsoptioner till styrelseledamöter vilket medför att ytterligare 400 000 nya aktier kan komma att utges. Om samtliga befintliga incitamentsprogram som finns utestående per idag samt de program som föreslås till årsstämman utnyttjas fullt ut kommer totalt 2 646 500 nya aktier att utges, vilket motsvarar en total utspädning om cirka 10,2 procent av bolagets aktier efter full utspädning beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av samtliga utestående respektive föreslagna teckningsoptioner.
 
Ovanstående beräkningar gäller med förbehåll för omräkningar av teckningsoptionerna enligt de sedvanliga omräkningsvillkor som finns i de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.
 
Förslaget till teckningsoptionsprogram för anställda och nyckelpersoner har beretts av styrelsen.
Beslut om riktad emission av teckningsoptioner till styrelseledamöter (punkt 13)
Aktieägarna Andreas Rodman och Adma Förvaltnings AB föreslår att årsstämman beslutar om en riktad emission av teckningsoptioner till styrelseledamöter på följande villkor:
 

 1. Högst 400 000 teckningsoptioner ska emitteras.

 

 1. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska teckningsoptionerna endast kunna tecknas av styrelseledamöterna i bolaget i enlighet med följande fördelning:
Befattning Antal teckningsoptioner
Styrelseordföranden 200 000 teckningsoptioner.
Övriga styrelseledamöter) 40 000 teckningsoptioner per person.
   
 1. Skälet till införandet av teckningsoptionsprogrammet och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna erbjuda ett aktierelaterat incitamentsprogram för bolagets styrelseledamöter vilket förväntas bidra till en ökad harmonisering av deltagarnas och aktieägarnas intressen samt öka ett långsiktigt engagemang för bolagets utveckling.

 

 1. Teckning av teckningsoptionerna ska ske på särskild teckningslista senast den 7 juni 2019.

 

 1. Rätt till teckning av teckningsoptioner förutsätter att deltagaren har valts till styrelseledamot vid årsstämman den 29 maj 2019.

 

 1. Deltagarna kan välja att teckna sig för ett lägre antal teckningsoptioner än vad deltagarna erbjuds. Överteckning får inte ske.

 

 1. Teckningsoptionerna ska emitteras till teckningsoptionernas marknadsmässiga värde per den 29 maj 2019, vilket ska fastställas av ett oberoende värderingsinstitut, med användande av Black & Scholes-värderingsmodell.

 

 1. Betalning för teckningsoptionerna ska erläggas kontant senast en vecka efter teckning.

 

 1. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs per aktie som motsvarar 350 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First Norths officiella kurslista för aktie i bolaget under perioden från och med den 16 maj 2019 till och med den 29 maj 2019. Teckningskursen ska avrundas till helt ental öre, varvid 0,5 öre ska avrundas uppåt.

 

 1. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under perioden från och med den 5 december 2022 till och med den 16 december 2022.

 

 1. Aktie som tecknas med stöd av teckningsoption ska medföra rätt till vinstutdelning från och med den första avstämningsdag för utdelning som inträffar efter det att teckningen verkställts i sådan utsträckning att aktien upptagits som interimsaktie i bolagets aktiebok.

 

 1. Tillämpliga omräkningsvillkor samt övriga villkor för teckningsoptionerna framgår av de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.

 

 1. Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna för teckning av nya aktier kommer aktiekapitalet att öka med 32 000 kronor.

 
Övrig information om det föreslagna teckningsoptionsprogrammet för styrelseledamöter
 
Då teckningsoptionerna utges till deltagarna till marknadsvärde är det förslagsställarnas bedömning att några sociala kostnader inte kommer att uppstå för bolaget till följd av teckningsoptionsprogrammet. Kostnaderna för teckningsoptionsprogrammet kommer därför endast att bestå i begränsade kostnader för implementering och administration av programmet.
 
Per dagen för kallelsen uppgår antalet aktier i bolaget till 23 193 737 stycken. Om samtliga teckningsoptioner som utges i anslutning till teckningsoptionsprogrammet utnyttjas för teckning av aktier kommer totalt 400 000 nya aktier att utges, vilket motsvarar en utspädning om cirka 1,7 procent av bolagets aktiekapital och röster efter full utspädning beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som utgivits i anslutning till teckningsoptionsprogrammet. Utspädningen hade endast haft en marginell påverkan på bolagets nyckeltal ”Resultat per aktie på koncernnivå” för helåret 2018. Det finns för närvarande incitamentsprogram i form av tre teckningsoptionsprogram utestående i bolaget i vilka totalt 1 504 000 nya aktier kan komma att utges. Inför årsstämman föreslår styrelsen för bolaget även att det enligt ett separat beslut utges totalt 742 500 nya teckningsoptioner till anställda och nyckelpersoner vilket medför att ytterligare 742 500 nya aktier kan komma att utges. Om samtliga befintliga incitamentsprogram som finns utestående per idag samt de program som föreslås till årsstämman utnyttjas fullt ut kommer totalt 2 646 500 nya aktier att utges, vilket motsvarar en total utspädning om cirka 10,2 procent av bolagets aktier efter full utspädning beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av samtliga utestående respektive föreslagna teckningsoptioner.
 
Ovanstående beräkningar gäller med förbehåll för omräkningar av teckningsoptionerna enligt de sedvanliga omräkningsvillkor som finns i de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.
 
Förslaget till teckningsoptionsprogram för styrelseledamöter har beretts av förslagsställarna.
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner av aktier (punkt 14)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om apport, kvittning eller andra villkor, besluta om nyemission av aktier. Skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för bolaget att anskaffa rörelsekapital, att genomföra företagsförvärv eller förvärv av rörelse-tillgångar samt att möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser.
Det totala antalet aktier som ska kunna emitteras enligt bemyndigandet ska sammanlagt uppgå till högst 4 093 000 stycken, vilket motsvarar en utspädning om cirka 15 procent.
I den mån nyemission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska nyemissionen ske på marknadsmässiga villkor.
 
Beslut om instruktion och arbetsordning för valberedningen (punkt 15)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att en valberedning utses inför kommande val och arvodering i bolaget samt att en instruktion och arbetsordning för valberedningen antas med i huvudsak följande innehåll.
Valberedningen ska bestå av tre ledamöter – en representant för var och en av de två största aktieägarna per den sista bankdagen i september som önskar utse en ledamot i valberedningen samt styrelsens ordförande. Med de två största aktieägarna avses i denna instruktion de ägargrupperade registrerade aktieägarna eller på annat sätt kända aktieägarna per den sista bankdagen i september månad.
Styrelsens ordförande ska så snart som möjligt efter det att uppgifterna om de största aktieägarna per den sista bankdagen i september blivit kända kontakta de två största aktieägarna för att utröna om de önskar utse ledamöter i valberedningen. Om någon av de två största aktieägarna avstår från att utse en ledamot i valberedningen, ska styrelsens ordförande erbjuda andra större aktieägare att utse en ledamot i valberedningen. Om sådant erbjudande lämnas, ska det gå i turordning till de största aktieägarna (dvs. först till den tredje största aktieäga-ren, därefter till den fjärde största aktieägaren osv.). Förfarandet ska fortgå till dess att valberedningen består av tre ledamöter inklusive styrelsens ordförande.
Vid sitt första sammanträde ska valberedningen inom sig välja ordförande.
Information om den utsedda valberedningen ska innefatta namn på de utsedda ledamöterna, tillsammans med namnen på de aktieägare som utsett dem, och ska offentliggöras senast sex månader före planerad årsstämma.
Valberedningens mandattid löper intill dess att en ny valberedning har utsetts.
Om en ägarförändring äger rum bland de största aktieägarna och en aktieägare som inte tidigare haft rätt att utse en ledamot i valberedningen därigenom blir en större aktieägare än någon av de som utsett en ledamot i valberedningen (”ny storägare”), ska valberedningen, om den nye storägaren framställer önskemål om att få utse en ledamot i valberedningen, besluta att den ledamot i valberedningen som representerar den efter förändringen minsta aktieägaren ska entledigas och ersättas av den ledamot som den nye storägaren utser. Om en ny storägare önskar utse en ledamot i valberedningen ska denne anmäla detta till valberedningens ordförande. Anmälan ska innehålla namnet på den person som den nye storägaren utser till ledamot i valberedningen. Oaktat vad som anges i det föregående ska dock inte, såvida inte särskilda skäl föreligger, inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman.
En aktieägare som har utsett en ledamot i valberedningen har rätt att entlediga ledamoten och utse en ny ledamot. Om sådant byte sker ska aktieägaren utan dröjsmål anmäla detta till valberedningens ordförande (eller, om det är valberedningens ordförande som ska bytas ut, till styrelsens ordförande). Anmälan ska innehålla namnet på entledigad ledamot och den person som ska ersätta denne som ledamot i valberedningen.
 
Om en ledamot som representerar en aktieägare i valberedningen frånträder sitt uppdrag i förtid ska valberedningen utan dröjsmål uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att utse en ny ledamot. Utses inte en ny ledamot av aktieägaren, ska valberedningen erbjuda andra större aktieägare att utse en ledamot i valberedningen. Sådant erbjudande ska gå i turordning till de största aktieägarna (d.v.s. först till den största aktieägare som inte redan utsett en ledamot till valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt, därefter till den näst största aktieägare som inte redan utsett en ledamot till valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt osv.). Förfarandet ska fortgå till dess att valberedningen är fulltalig. En ledamot som frånträder sitt uppdrag i förtid ska anmäla detta till valberedningens ordförande (eller, om det är valberedningens ordförande som ska by-tas ut, till styrelsens ordförande).
Valberedningens övergripande ansvar är att lämna förslag avseende ordförande vid årsstämma, val och arvodering av styrelseledamöter, val och arvodering av revisor samt principer för utseende av valberedning och instruktioner för valberedning.
Dessa principer för utseende av valberedning och instruktioner för valberedning ska gälla tills vidare intill dess att beslut om ändring fattas av bolagsstämma.
Särskild beslutsmajoritet
För giltigt beslut enligt punkterna 11 och 14 krävs att förslagen biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman och för giltigt beslut enligt punkterna 12 och 13 krävs att förslagen biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
Upplysningar på årsstämman
Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen (2005:551).
Redovisningshandlingar och fullständiga förslag
Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt fullständiga förslag enligt punkterna 11-15 finns tillgängliga på bolagets kontor, Ideon Gateway, Scheelevägen 27 i Lund samt på bolagets webbplats (www.gwsproduction.se) samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Kopior av handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.
 
Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf
 
Antalet aktier och röster
Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 23 193 737 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.
 
 
Lund i april 2019
GWS Production AB (publ)
STYRELSEN
 
 
GWS aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm. Erik Penser Bankaktiebolag är bolagets Certified Adviser.
 
För ytterligare information se www.safeture.com eller kontakta VD Andreas Rodman, +46 (0) 708 – 10 13 16, andreas.rodman@globalwarningsystem.com