Kallelse till extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma i GWS Production AB (publ)

Aktieägarna i GWS Production AB (publ), 556776-4674, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 13 oktober 2014 kl. 10.00 på Ideon Gateway, Scheelevägen 27, i Lund.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 7 oktober 2014, och
 • anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 7 oktober 2014 skriftligen till GWS Production AB, Ideon Gateway, Scheelevägen 27, 223 63 Lund. Anmälan kan också göras per telefon 046-38 67 50 eller per e-post info@globalwarningsystem.com. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt skall i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast tisdagen den 7 oktober 2014, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.
Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.globalwarningsystem.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.
Antalet aktier och röster
Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 6 823 740 st. Bolaget innehar inga egna aktier. Noterades att ytterligare 2 780 000 aktier har tilldelats men ännu inte införts i aktieboken.
Förslag till dagordning:

 1. Stämman öppnas.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordningen.
 5. Val av en eller två justeringsmän.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Godkännande av styrelsens beslut om riktad emission.
 8. Val av ny styrelseledamot.
 9. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:
Godkännande av styrelsens beslut om riktad emission (punkt 6)
Styrelsen förslår att stämman godkänner styrelsens beslut om en riktad emission enligt nedanstående villkor.
Genom emissionen skall aktiekapitalet kunna ökas med 76 829,92 kronor genom utgivande av 960 374 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 0,08 kronor.
Genom emissionen skall bolaget emittera 960 374 teckningsoptioner av serie TO 2 berättigande till teckning av vardera en ny aktie i bolaget. Genom utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna av serie TO 2 kan aktiekapitalet komma att öka med 76 829,92 kronor.
För emissionen skall följande villkor gälla i övrigt.

 1. En unit består av en (1) nyemitterad aktie och en (1) teckningsoption av serie TO 2 berättigande till teckning av en (1) ny aktie i bolaget.
 2. Rätt att teckna units skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Emirates Advanced Investments Trading LLC.
 3. Styrelsen beslutar om tilldelning.
 4. För varje tecknad unit skall erläggas 7,20 kronor senast fyra bankdagar efter utsändandet av avräkningsnotan. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag.
 5. Vinstutdelning för de nya aktierna skall utgå på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter aktiens registrering i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktie som utgivits efter nyttjande av teckningsoption av serie TO 2 medför rätt till vinstutdelning på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter aktiens registrering i aktieboken.
 6. Teckning av units skall ske under perioden från och med den 25 september 2014 till och med den 10 oktober 2014. Styrelsen skall äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
 7. En teckningsoption av serie TO 2 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i bolaget. Teckningskursen uppgår till sjuttio (70) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt First North´s officiella kursstatistik under den period på 20 handelsdagar som slutar två bankdagar innan utnyttjandeperioden börjar. Bolaget kommer att offentliggöra teckningskursen dagen innan den första dagen i utnyttjandeperioden. Teckningskursen ska avrundas till närmaste heltal öre. Teckningskursen ska inte överstiga 10,80 kronor per aktie. Teckningskursen ska inte understiga 7,20 kronor per aktie.
 8. Teckning av aktier i bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie TO 2 kan äga rum under perioden från och med den 18 november 2015 till och med den 9 december 2015.
 9. Teckningsoptionerna skall vara föremål för organiserad handel.
 10. De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna av serie TO 2 framgår av separat villkorsbilaga.
 11. Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.
 12. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidtaga sådana smärre justeringar i emissionsbeslutet som krävs för registrering av emissionsbeslutet.

Styrelsens skäl till avvikelse från aktieägares företrädesrätt samt värdering:
Anledningen till styrelsens förslag att frångå aktieägares företrädesrätt, är för att tillföra bolaget en ny aktieägare av strategisk betydelse för bolaget.
Teckningskursen är fastställd till samma teckningskurs som i bolagets nyligen genomförda listningsemission beslutad av bolagsstämman den 13 augusti 2014.
Val av ny styrelseledamot (punkt 7)
Aktieägare representerande cirka 81 procent av aktierna och rösterna i bolaget har föreslagit att styrelsen skall utökas till fem styrelseledamöter. Förslag till ny styrelseledamot kommer att framläggas på bolagsstämman.
Övrigt
Fullständiga beslutsförslag, handlingar enligt 13 kap. 6 § och 14 kap. 8 § aktiebolagslagen samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Ideon Gateway, Scheelevägen 27 i Lund samt på bolagets webbplats (www.globalwarningsystem.com) senast två veckor före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).
Lund i september 2014
GWS Production AB (publ)
STYRELSEN

Global Warning System möter ett växande behov av att skydda anställda och familjemedlemmar på resa, genom att spåra och ge värdefull information i realtid om katastrofer och andra hot som kan påverka resenären.