Kommuniké från Safeture AB (publ) årsstämma den 4 juni 2020

Safeture AB (publ) höll idag, den 4 juni 2020, årsstämma i Lund. Bolagsstämman valde Andreas Rodman, CIO i bolaget, till stämmoordförande och protokollförare. Stämman beslutade i samtliga föreslagna ärenden i enlighet med styrelsens och valberedningens tidigare offentliggjorda förslag. Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste besluten som fattades.

Utdelning
Årsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2019.
Styrelse, revisor och arvode
Till styrelseledamöter omvaldes Semmy Rülf, Sofia Kinberg, Adam Schatz, Pontus Kristiansson och Christian Lindgren. Till styrelsesordförande omvaldes Semmy Rülf.

Det beslöts att arvode för tiden intill nästa årsstämma ska utgå med två och ett halvt prisbasbelopp till styrelsens ordförande och ett och ett halvt prisbasbelopp vardera till övriga styrelseledamöter.

Till revisionsbolag omvaldes Ernst & Young Aktiebolag och Peter Gunnarsson kommer att vara huvudansvarig revisor.
Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

Beslut om emission av teckningsoptioner till anställda
Årsstämman beslutade om emission av teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt innebärande följande.
Beslutet innebär att bolaget emitterar högst 200 000 teckningsoptioner av serie 2020/2023. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie i bolaget. Rätt att teckna teckningsoptioner ska tillkomma följande personer, efter erbjudande från styrelsen. Högst 40 000 teckningsoptioner ska kunna tecknas av bolagets verkställande direktör, sammanlagt högst 60 000 teckningsoptioner med högst 30 000 teckningsoptioner vardera ska kunna tecknas av övriga ledande befattningshavare (högst fem personer) samt sammanlagt högst 100 000 teckningsoptioner med högst 15 000 teckningsoptioner vardera ska kunna tecknas av övriga anställda i bolaget (högst tio personer), i enlighet med styrelsens förslag som fanns intaget i kallelsen till stämman. I förslaget finns även information om utspädningseffekter till följd av beslutet.

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om apport, kvittning eller andra villkor, besluta om nyemission av aktier. Antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigande ska vara begränsat på så sätt att antalet aktier efter fulltecknad nyemission inte ökar med mer än 20 procent av vid tidpunkten för utfärdad kallelse till årsstämman utestående aktier.

För ytterligare information, vänligen kontakta ordförande i Safetures styrelse: Semmy Rülf +46-709312730