Kommuniké från årsstämma den 29 maj 2019 i GWS Production AB (publ)

Idag, den 29 maj 2019, hölls årsstämma i GWS Production AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Vid årsstämman drog styrelsen tillbaka sitt förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner till anställda och nyckelpersoner (punkt 12 på dagordningen) samt drog aktieägare tillbaka sitt förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner till styrelseledamöter (punkt 13 på dagordningen).

Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition
Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning. Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas för räkenskapsåret 2018 samt att tillgängliga medel överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör
Årsstämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Val och arvodering av styrelse och revisor
Årsstämman beslutade i enlighet med större aktieägares förslag om omval av Semmy Rülf, Lars Lidgren och Sven Holmgren som ordinarie styrelseledamöter samt om nyval av Sofia Kinberg, Lisa Berg Rydsbo och Adam Schatz som ordinarie styrelseledamöter. Semmy Rülf omvaldes som styrelseordförande. Styrelsearvode ska utgå med två prisbasbelopp till styrelseordföranden samt med ett prisbasbelopp till övriga styrelseledamöter.
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om omval av Ernst & Young Aktiebolag som revisor. Ernst & Young Aktiebolag har meddelat att Peter Gunnarsson fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Beslut om ändring av bolagets företagsnamn samt ändring av bestämmelserna i bolagsordningen avseende bolagets företagsnamn, gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagets företagsnamn från GWS Production AB till Safeture AB samt ändring av bestämmelserna i bolagsordningen avseende bolagets företagsnamn, gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier.

Beslut om riktad emission av teckningsoptioner till anställda och nyckelpersoner
Styrelsen drog tillbaka sitt förslag om riktad emission av teckningsoptioner till anställda och nyckelpersoner varför ärendet förföll. Bakgrunden till tillbakadragandet var att vissa aktieägare hade informerat bolaget om att de hade vissa synpunkter avseende villkoren för teckningsoptionerna. Styrelsen avser att beakta dessa synpunkter och utarbeta ett reviderat förslag till ett långsiktigt incitamentsprogram som kommer att presenteras för antagande vid en efterföljande extra bolagsstämma.

Beslut om riktad emission av teckningsoptioner till styrelseledamöter
Aktieägarna drog tillbaka sitt förslag om riktad emission av teckningsoptioner till styrelseledamöter varför ärendet förföll. Bakgrunden till tillbakadragandet var att vissa aktieägare hade informerat bolaget om att de hade vissa synpunkter avseende villkoren för teckningsoptionerna. Aktieägarna som ställt förslaget avser att beakta dessa synpunkter och utarbeta ett reviderat förslag till ett långsiktigt incitamentsprogram för styrelseledamöter som kommer att presenteras för antagande vid en efterföljande extra bolagsstämma.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner av aktier
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om apport, kvittning eller andra villkor, besluta om nyemission av aktier. Skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för bolaget att anskaffa rörelsekapital, att genomföra företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar samt att möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser. Det totala antalet aktier som ska kunna emitteras enligt bemyndigandet ska sammanlagt uppgå till högst 4 093 000 stycken, vilket motsvarar en utspädning om cirka 15 procent. I den mån nyemission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska nyemissionen ske på marknadsmässiga villkor

Beslut om instruktion och arbetsordning för valberedningen
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att en valberedning ska utses inför kommande val och arvodering. Valberedningen ska bestå av tre ledamöter – en representant för var och en av de två största aktieägarna per den sista bankdagen i september som önskar utse en ledamot i valberedningen samt styrelsens ordförande. Vidare antogs en instruktion och arbetsordning för valberedningen.
Lund den 29 maj 2019
GWS Production AB (publ)
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
GWS Production AB
VD Andreas Rodman
Mobil: +46 (0) 708 – 10 13 16
E-post: andreas.rodman@globalwarningsystem.com
www.globalwarningsystem.com
 
Om GWS Production AB och Safeture
GWS, Global Warning System, grundades 2009 efter erfarenheten från en global SARS-epidemi, 2004-tsunaminen i Indiska oceanen och terrorattackerna i Mumbai. Företaget erbjuder en unik säkerhetsplattform: Safeture, vilket är det nya, kompletta verktyget för att ta kontroll över medarbetarnas säkerhet med en toppmodern teknik. GWS-aktien är noterad på Nasdaq First North i Stockholm (ticker: GWS). Erik Penser Bank AB är certifierad rådgivare, tel: +46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se.