Kommuniké från årsstämma i Safeture AB 2022 (publ)

Safeture AB (publ) (”Bolaget”) avhöll den 19 maj 2022 årsstämma i Lund. Vid stämman fattades bland annat följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt ansvarsfrihet

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för Bolaget och koncernen för räkenskapsåret 2021. Stämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2021.

Resultatdisposition

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att Bolagets resultat ska balanseras i ny räkning och att någon utdelning för räkenskapsåret 2021 således inte ska lämnas.

Styrelse och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Sofia Kinberg, Pontus Kristiansson, Christian Lindgren och Flemming Breinholt samt om nyval av Johannes Boson till styrelseledamöter. Flemming Breinholt omvaldes även till styrelseordförande. Till revisor omvaldes revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag.

Stämman beslutade om styrelsearvode i enlighet med valberedningens förslag.

Valberedning inför nästa årsstämma

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om nya principer för utseende av valberedningen.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om apport, kvittning eller andra villkor, besluta om nyemission av aktier. Skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för Bolaget att anskaffa rörelsekapital, att genomföra företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar samt att möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser. Antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigande ska vara begränsat på så sätt att antalet aktier efter fulltecknad nyemission inte ökar med mer än 30 procent av vid tidpunkten för denna kallelse utestående aktier. I den mån nyemission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska nyemissionen ske på marknadsmässiga villkor.

Incitamentsprogram för styrelseledamöter

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta ett incitamentsprogram för styrelseledamöter i Bolaget i form av teckningsoptioner. Incitamentsprogrammet innebär i korthet en emission av högst 400 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget under tiden från och med den 2 juni 2025 till och med den 13 juni 2025.

Incitamentsprogram för ledningspersoner och övriga anställda

Stämman beslutade därutöver, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett incitamentsprogram för ledningspersoner och övriga anställda i Bolaget i form av teckningsoptioner. Incitamentsprogrammet innebär i korthet en emission av högst 600 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget under tiden från och med den 2 juni 2025 till och med den 13 juni 2025.

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Hultman, VD, Safeture AB (publ)
Tel: +46 706 00 81 66
E-post: magnus.hultman@safeture.com