Kommuniké från årsstämma i Safeture AB (publ)

Safeture AB (publ) (”Bolaget”) avhöll den 25 maj 2023 årsstämma i Lund. Vid stämman fattades bland annat följande beslut.

Fastställande av årsbokslut och ansvarsfrihet

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för Bolaget och koncernen för räkenskapsåret 2022. Stämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2022.

Resultatdisposition

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att Bolagets resultat ska balanseras i ny räkning, och att någon utdelning för räkenskapsåret 2022 således inte lämnas.

Styrelse och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Flemming Breinholt, Sofia Kinberg, Pontus Kristiansson, Christian Lindgren och Johannes Boson till styrelseledamöter. Flemming Breinholt omvaldes även till styrelseordförande. Till revisor omvaldes revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag.

Stämman beslutade vidare om styrelsearvode i enlighet med valberedningens förslag. Stämman beslutade även, i enlighet med valberedningens förslag, att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om apport, kvittning eller andra villkor, besluta om nyemission av aktier. Skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för Bolaget att anskaffa rörelsekapital, att genomföra företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar samt att möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser. Antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigande ska vara begränsat på så sätt att antalet aktier efter fulltecknad nyemission inte ökar med mer än 20 procent av vid tidpunkten för kallelsen till årsstämman antalet utestående aktier. I den mån nyemission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska nyemissionen ske på marknadsmässiga villkor.

 Incitamentsprogram

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett incitamentsprogram för ledningspersoner och övriga anställda i Bolaget i form av teckningsoptioner. Incitamentsprogrammet innebär i korthet en emission av högst 700 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget under tiden från och med den 8 juni 2026 till och med den 26 juni 2026.

För mer information, kontakta:

Magnus Hultman, VD, Safeture AB (publ)

Tel: +46 706 00 81 66

E-post: magnus.hultman@safeture.com

Om Safeture AB

Safeture AB (grundat 2009) är ett SaaS-företag (Software as a Service) baserat i Sverige. Företaget erbjuder en komplett plattform designad för att hantera anställdas säkerhet och risk/krishantering, oavsett var de befinner sig. Genom ledande teknik och innovativa lösningar hjälper Safeture risk- och assistansbolag att se till att deras kunder, globala företag och organisationer över hela världen kan skydda det som är viktigast – sina medarbetare. Safeture-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market (ticker: SFTR). Redeye är certifierad rådgivare.