Kommuniké från årsstämma i Safeture AB (publ)

Safeture AB (publ) (”Bolaget”) avhöll den 20 maj 2021 årsstämma. Med anledning av rådande covid-19-pandemi hölls årsstämman endast genom poströstning. Vid stämman fattades bland annat följande beslut.

Fastställande av årsbokslut och ansvarsfrihet

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för Bolaget och koncernen för räkenskapsåret 2020. Stämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för deras förvaltning av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2020.

Resultatdisposition

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att Bolagets resultat ska balanseras i ny räkning, och att någon utdelning således inte lämnas.

Styrelse och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Semmy Rülf, Sofia Kinberg, Pontus Kristiansson och Christian Lindgren samt om nyval av Flemming Breinholt och Elisabeth Brevenson till styrelseledamöter. Flemming Breinholt valdes även till styrelseordförande. Till revisor omvaldes vidare revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag.

Stämman beslutade vidare om styrelsearvode i enlighet med valberedningens förslag. Stämman beslutade även, i enlighet med valberedningens förslag, att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsen förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. Antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska vara begränsat på så sätt att antalet aktier efter fulltecknad nyemission inte ökar med mer än 20 procent av vid tidpunkten för kallelsen till årsstämman antalet utestående aktier.

Långsiktigt incitamentsprogram för styrelseledamöter i Bolaget

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta ett långsiktigt incitamentsprogram till de styrelseledamöter som nyvaldes vid årets årsstämma i form av teckningsoptioner. Incitamentsprogrammet innebär i korthet en emission av högst 300 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget under tiden från och med den 4 juni 2024 till och med den 14 juni 2024.

Långsiktigt incitamentsprogram för medarbetare i Bolaget

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett incitamentsprogram till medarbetare i form av teckningsoptioner. Incitamentsprogrammet innebär i korthet en emission av högst 50 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget under tiden från och med den 4 juni 2024 till och med den 14 juni 2024.

För mer information, vänligen kontakta:

VD Magnus Hultman, Safeture AB (publ)
Tel: +46 706 00 81 66

Om Safeture AB

Safeture (grundades 2009) är ett SaaS-företag (Software as a Service) baserat i Sverige. Företaget erbjuder en komplett molnbaserad plattform designad för att hantera anställdas säkerhet och risk/krishantering. Genom ledande teknik och innovativa lösningar hjälper Safeture mer än 3 500 företag och organisationer över hela världen att skydda det som är viktigast – sina anställda.

Safeture-aktien är noterad på NASDAQ First North Growth Market, Stockholm (ticker: SFTR). Erik Penser Bank AB är certifierad rådgivare. Ph: +46 8-463 83 00 E-post: certifieradviser@penser.se.