Kommuniké från extra bolagsstämma 9 april 2015

Kommuniké från extra bolagsstämma i GWS Production AB (publ)

Idag, den 9 april 2015, hölls extra bolagsstämma i GWS Production AB (publ), med organisationsnummer 556776-4674. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.
Godkännande av beslut om riktad emission av teckningsoptioner 2015/2019
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en riktad emission av teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i bolaget. Emissionen, vilken omfattar högst 650 000 teckningsoptioner av serie 2015/2019, ska ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt på följande villkor:

Antal emitterade teckningsoptioner
Bolaget ska utge högst 650 000 teckningsoptioner vilka berättigar till teckning av 650 000 nya aktier i Bolaget.
Teckningsrätt
Rätt att teckna teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, uteslutande tillkomma anställda och nyckelpersoner i bolaget.
Verkställande direktör får erbjudas och tilldelas totalt högst 120 000 teckningsoptioner.
Nyckelpersoner, ledande befattningshavare samt övrig personal får erbjudas och tilldelas totalt högst 530 000 teckningsoptioner, med tilldelning om högst 50 000 teckningsoptioner per person eller det mindre antal som tecknaren väljer att teckna. För det fall tilldelning inte kan ske fullt ut till tecknaren, skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsoptioner som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
Emissionskurs
Teckningsoptionerna skall emitteras till en kurs motsvarande ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna (optionspremie) med tillämpning av Black & Scholes-modellen per den 9 april 2015 baserat på en teckningskurs vid nyttjande av teckningsoptionerna om 300 procent av den genomsnittliga volymviktade kursen under perioden 25 mars 2015 till och med 9 april 2015, dock ej under aktiens kvotvärde. Den framräknade teckningskursen kommer att avrundas till närmast helt öre. Beräkningen ska utföras av en oberoende värderingsexpert.
Tid för teckning
Teckningsoptionerna skall tecknas under perioden från den 10 april 2015 till och med den 17 april 2015 på separat teckningslista. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning.
Tilldelningsbeslut och betalning
Tilldelningsbeslut fattas snarast efter teckningstidens utgång och meddelas tecknare omkring den 22 april 2015. Betalning av optionspremien för teckningsoptionerna skall ske kontant senast den 29 april 2015. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för betalning.
Ökning av aktiekapitalet
Ökningen av bolagets aktiekapital kan vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna uppgå till högst 52 000 kronor med förbehåll för den höjning som kan föranledas av att omräkning kan komma att ske till följd av emissioner m.m.
Villkor för teckningsoptioner
1. Teckningstid för nyttjande av teckningsoptioner
Teckningsoptionerna kan under nyttjandeperioden, som löper från och med den 15 mars 2019 till och med den 29 mars 2019, nyttjas för teckning av nyemitterade aktier i bolaget. Teckningsoptionerna ska dock kunna nyttjas vid eventuell tidigare tidpunkt till följd av fusion, tvångsinlösen av aktier, likvidation m.m.
2. Utdelning
Aktier som utgivits efter nyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter aktiens registrering i aktieboken.
Skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är en önskan om att få ett optionsprogram infört för tilldelning till anställda och nyckelpersoner i bolaget varmed de kan erbjudas möjlighet att ta del av en värdetillväxt i bolagets aktie. Detta förväntas leda till att intresset för bolagets utveckling – liksom bolagets aktiekursutveckling – förstärks och att fortsatt företagslojalitet under de kommande åren stimuleras.
Utspädningseffekt
1. I det fall samtliga teckningsoptioner nyttjas kommer antalet aktier öka med 650 000 aktier och aktiekapitalet att öka med 52 000 kronor;
2. Om samtliga teckningsoptioner nyttjas, baserat på bolagets nuvarande aktiekapital, motsvarar detta för närvarande en utspädning om högst cirka 5,8 procent av aktierna och rösterna. Förbehåll görs för sådana omräkningar till följd av emissioner m.m. som kan ske enligt de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.
Kostnader
Då teckningsoptionerna emitteras till marknadsvärde är det bolagets bedömning att några sociala kostnader inte kommer att uppstå för bolaget till följd av optionsprogrammet.

För ytterligare information, kontakta VD Andreas Rodman på telefon +46 (0) 708 – 10 13 16 eller mail andreas.rodman@globalwarningsystem.com.

Global Warning System möter ett växande behov av att skydda anställda och familjemedlemmar på resa, genom att spåra och ge värdefull information i realtid om katastrofer och andra hot som kan påverka resenären. Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser.