Kommuniké från extra bolagsstämma den 17 juli 2019 i Safeture AB (publ)

Idag, den 17 juli 2019, hölls extra bolagsstämma i Safeture AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om riktad emission av teckningsoptioner till anställda och nyckelpersoner
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktad emission av högst 742 500 teckningsoptioner till anställda och nyckelpersoner.
Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs per aktie som motsvarar 150 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First Norths officiella kurslista för aktie i bolaget under perioden från och med den 4 juli 2019 till och med den 17 juli 2019. Teckning av aktier ska kunna äga rum under perioden från och med den 18 juli 2022 till och med den 29 juli 2022.

Teckningsoptionerna ska emitteras till teckningsoptionernas marknadsmässiga värde per den 17 juli 2019, vilket ska fastställas av ett oberoende värderingsinstitut, med användande av Black & Scholes-värderingsmodell.

Skälet till införandet av teckningsoptionsprogrammet och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna skapa möjligheter för bolaget att behålla kompetent personal genom erbjudande av ett långsiktigt ägarengagemang för anställda och nyckelpersoner. Ett sådant långsiktigt ägarengagemang förväntas bidra till en ökad harmonisering av deltagarnas och aktieägarnas intressen samt öka ett långsiktigt engagemang för bolagets utveckling. Då teckningsoptionerna utges till deltagarna till marknadsvärde är det bolagets bedömning att några sociala kostnader inte kommer att uppstå för bolaget till följd av teckningsoptionsprogrammet. Kostnaderna för teckningsoptionsprogrammet kommer därför endast att bestå i begränsade kostnader för implementering och administration av programmet.

Om samtliga teckningsoptioner som utges inom ramen för teckningsoptionsprogrammet utnyttjas för teckning av aktier kommer totalt 742 500 nya aktier att utges, vilket motsvarar en utspädning om cirka 3,1 procent av bolagets aktiekapital och röster efter full utspädning beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som utgivits i anslutning till teckningsoptionsprogrammet.

Beslut om riktad emission av teckningsoptioner till styrelseledamöter

Stämman beslutade i enlighet med aktieägares förslag om riktad emission av högst 400 000 teckningsoptioner till styrelseledamöter.
Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs per aktie som motsvarar 150 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First Norths officiella kurslista för aktie i bolaget under perioden från och med den 4 juli 2019 till och med den 17 juli 2019. Teckning av aktier ska kunna äga rum under perioden från och med den 18 juli 2022 till och med den 29 juli 2022.
Teckningsoptionerna ska emitteras till teckningsoptionernas marknadsmässiga värde per den 17 juli 2019, vilket ska fastställas av ett oberoende värderingsinstitut, med användande av Black & Scholes-värderingsmodell.

Skälet till införandet av teckningsoptionsprogrammet och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna erbjuda ett aktierelaterat incitamentsprogram för bolagets styrelseledamöter vilket förväntas bidra till en ökad harmonisering av deltagarnas och aktieägarnas intressen samt öka ett långsiktigt engagemang för bolagets utveckling. Då teckningsoptionerna utges till deltagarna till marknadsvärde är det förslagsställarnas bedömning att några sociala kostnader inte kommer att uppstå för bolaget till följd av teckningsoptionsprogrammet. Kostnaderna för teckningsoptionsprogrammet kommer därför endast att bestå i begränsade kostnader för implementering och administration av programmet.

Om samtliga teckningsoptioner som utges i anslutning till teckningsoptionsprogrammet utnyttjas för teckning av aktier kommer totalt 400 000 nya aktier att utges, vilket motsvarar en utspädning om cirka 1,7 procent av bolagets aktiekapital och röster efter full utspädning beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som utgivits i anslutning till teckningsoptionsprogrammet.
 
Lund den 17 juli 2019
Safeture AB (publ)
 
 För ytterligare information, vänligen kontakta:
Safeture AB
VD Andreas Rodman
Mobil: +46 (0) 708 – 10 13 16
E-post: andreas.rodman@safeture.com
www.safeture.com
 
Om Safeture AB
Safeture (tidigare GWS Production) grundades 2009 efter erfarenheten från en global SARS-epidemi, 2004-tsunaminen i Indiska oceanen och terrorattackerna i Mumbai. Företaget erbjuder en unik säkerhetsplattform: Safeture, vilket är det nya, kompletta verktyget för att ta kontroll över medarbetarnas säkerhet med en toppmodern teknik. Safeture-aktien är noterad på Nasdaq First North i Stockholm (ticker: SFTR). Erik Penser Bank AB är certifierad rådgivare, tel: +46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se.