Kommuniké från extra bolagsstämma 13 oktober 2014

Vid extra bolagsstämma i GWS Production AB (”GWS”) den 13 oktober fattades beslut om riktad emission samt inval av en ny styrelseledamot.
Beslut om riktad emission
Stämman beslutade om en riktad emission enligt nedanstående villkor.
Fulltecknad emission ökar aktiekapitalet med 76 829,92 kronor genom utgivande av 960 374 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 0,08 kronor.
Vid fulltecknad emission emitterar bolaget 960 374 teckningsoptioner av serie TO 2 berättigande till teckning av vardera en ny aktie i bolaget. Genom utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna av serie TO 2 kan aktiekapitalet öka med 76 829,92 kronor.
För emissionen gäller följande villkor i övrigt

  1. En unit består av en (1) nyemitterad aktie och en (1) teckningsoption av serie TO 2 berättigande till teckning av en (1) ny aktie i bolaget.
  2. Rätt att teckna units skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Emirates Advanced Investments Trading LLCC.
  3. Styrelsen beslutar om tilldelning.
  4. För varje tecknad unit skall erläggas 7,20 kronor senast fyra bankdagar efter utsändandet av avräkningsnotan. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag.
  5. Vinstutdelning för de nya aktierna skall utgå på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter aktiens registrering i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktie som utgivits efter nyttjande av teckningsoption av serie TO 2 medför rätt till vinstutdelning på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter aktiens registrering i aktieboken.
  6. Teckning av units skall ske under perioden från och med den 25 september 2014 till och med den 10 oktober 2014. Styrelsen skall äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
  7. En teckningsoption av serie TO 2 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i bolaget. Teckningskursen uppgår till sjuttio (70) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt First North´s officiella kursstatistik under den period på 20 handelsdagar som slutar två bankdagar innan utnyttjandeperioden börjar. Bolaget kommer att offentliggöra teckningskursen dagen innan den första dagen i utnyttjandeperioden. Teckningskursen ska avrundas till närmaste heltal öre. Teckningskursen ska inte överstiga 10,80 kronor per aktie. Teckningskursen ska inte understiga 7,20 kronor per aktie.
  8. Teckning av aktier i bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie TO 2 kan äga rum under perioden från och med den 18 november 2015 till och med den 9 december 2015.
  9. Teckningsoptionerna skall vara föremål för organiserad handel.
  10. De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna av serie TO 2 framgår av separat villkorsbilaga.

Anledning till avvikelse från aktieägares företrädesrätt samt värdering
Anledningen till att frångå aktieägares företrädesrätt, är att tillföra bolaget en ny aktieägare av strategisk betydelse för bolaget. Teckningskursen är fastställd till samma teckningskurs som i bolagets nyligen genomförda listningsemission beslutad av bolagsstämman den 13 augusti 2014.
Val av ny styrelseledamot
Stämman beslutade att styrelsen skall utökas till fem styrelseledamöter. Förre General Inspektören för Arme’n, General Major Paul Degerlund valdes till ny styrelseledamot. Paul Degerlund är VD för Emirates Advanced Investments Groups filial i Sverige och har tidigare arbetat som marknadschef och senior militärrådgivare på BAE Systems Hägglunds och som senior rådgivare åt Midroc International AB.
För ytterligare information kontakta VD Andreas Rodman, 0708 – 10 13 16 eller andreas.rodman@globalwarningsystem.com 
141014 GWS Production – kommuniké FINAL