Rethinking Care Sweden AB blir största ägare i Carefindy AB

Rethinking Care Sweden AB (”Rethinking Care”) blir omgående största ägare i Carefindy AB, ett nystartat helägt dotterbolag till GWS Production AB (”GWS”). GWS meddelade i januari 2016 att bolaget startar utvecklingen av en app-tjänst innehållande en databas med positionsangivna, kvalitetsgraderade sjukhus i hela världen. Den nya tjänsten, CareFindy, ligger i det helägda dotterbolaget Carefindy AB. GWS överlåter nu 65 % av aktierna i Carefindy AB till Rethinking Care, som avser att utveckla konceptet inom ramen för sin verksamhet. 
Rethinking Care levererar ett servicebaserat helhetskoncept inom vård och hälsa. Genom GWS överlåtelse av aktierna kommer Rethinking Care att ta på sig ett majoritetsägaransvar avseende framtida finansiering och utveckling av konceptet CareFindy. Under 2017 garanterar Rethinking Care minst 1 MSEK i kontant villkorat aktieägartillskott till Carefindy AB, varav 250 000 SEK vid överlåtelse av aktierna och resterande 750 000 SEK under året. Överlåtelsen av aktierna i Carefindy AB sker för 1 SEK och om Rethinking Care inte uppfyller finansieringsgarantierna har GWS rätt att återta aktierna för 1 SEK. Efter transaktionen kommer Rethinking Care därmed att äga 65 % av aktierna och GWS 35 % av aktierna i Carefindy AB. Tjänsten CareFindy erbjuder navigering till närmaste sjukhus baserat på användarens position vid ett eventuellt tillbud eller olycka.
GWS har ett antal patent och innovationer och en uttalad strategi är att flytta de som ligger utanför den direkta kärnverksamheten till dotterbolag, för att sedan kunna placera dem i rätt miljö för att utvecklas och växa.
GWS VD Andreas Rodman kommenterar:
– Eftersom Carefindy AB har sitt specifika fokus på att erbjuda en bättre sjukvård via enkelt tillgänglig information om kvalitetsgraderade sjukhus, har vi sett att Rethinking Care är rätt sammanhang för bolaget och tjänsten att utvecklas i. GWS kvarstår som minoritetsägare medan Rethinking Care inom ramen för sin verksamhet nu tar huvudansvaret för att utveckla och expandera verksamheten inom Carefindy AB.
Rethinking Care förstärker via Carefindy AB sin serviceportfölj med bland annat värdefull data och information om sjukhus och vårdinrättningar globalt.
Rethinking Cares dotterbolag inriktat på företagshälsa, Friskare på jobbet Norden AB:s VD Mattias Johansson kommenterar:
– Vi har flera naturliga distributionskanaler för de tjänster Carefindy AB erbjuder både inom företagshälsa till företag med medarbetare som reser mycket och genom vårt samarbete med försäkringsbolag och försäkringsmäklare. Jag ser Carefindy AB:s tjänster som viktiga tillskott inom hälsa och säkerhet.
Om GWS Production AB
GWS, Global Warning System, grundades 2009 efter erfarenheter från en global SARS-epidemi, tsunamin i Indiska Oceanen 2004 och terrorattacken i Mumbai. Bolaget erbjuder en mobilbaserad, personlig säkerhetstjänst, Safeture, för att skydda resenärer genom att i realtid spåra och ge information om katastrofer och andra hot som kan påverka människor på resa. Systemet består av olika tjänster som levereras genom resenärens mobiltelefon och tillhandahålls både till företag – Safeture Pro, och till privatpersoner – Safeture.
GWS aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm. Sedermera Fondkommission är Certified Advisor. 
För ytterligare information se www.globalwarningsystem.com eller kontakta GWS VD Andreas Rodman, +46 (0) 708 – 10 13 16, andreas.rodman@globalwarningsystem.com 
Denna information är sådan information som GWS Production AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 januari 2017 kl. 08.00 CET.
Om Carefindy AB
Carefindy AB är ett fram till nu helägt dotterbolag till GWS Production AB. CareFindy via mobiltelefonen levererar information och navigering som guidar användaren till den bästa och närmaste akutsjukvården.
Om Rethinking Care Sweden AB
Rethinking Care Sweden AB (559049-5254) introducerar ett helhetskoncept inom vård och hälsa, uppbyggt på tre samverkande verksamhetsområden – ”Software as a service”, ”Care as a service” och ”Health as a service”, baserade på hög kompetens inom såväl hälso- och sjukvårdstjänster som IT-verktyg utvecklade för vården. Målet är enkelt och tydligt: mer vård och mindre resursanvändning med hjälp av IT-teknik och ett nytänkande inom leveransprocesser. Inom verksamhetsområdet ”Software as a Service” erbjuder Rethinking Care sammanlänkade IT-tjänster och IT-verktyg som säkrar kvalitet och flyttar tid från administration till effektiv vård och omsorg. Inom affärsområdet ”Care as a Service” erbjuder bolaget en läkarmottagning på nätet samt en komplett hantering av privata sjukvårdsförsäkringsärenden. Inom det tredje affärsområdet, ”Health as a Service”, erbjuder Rethinking Care en komplett företagshälsa som med IT-teknologi kan bedriva hälsofrämjande, förebyggande och efterhjälpande insatser mer effektivt. Tillsammans har de tre verksamhetsområdena stor potential att bidra med en lösning till ett par av samhällets mest aktuella problem – hälsotillståndet på arbetsplatser och det ökande vårdbehovet.  Läs mer på www.rethinkingcare.se.