Safeture offentliggör informationsmemorandum

Styrelsen för Safeture AB (”Safeture” eller ”Bolaget”) har med anledning av den förestående nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare, som offentliggjordes den 13 maj 2020 (”Företrädesemissionen”), upprättat ett informationsmemorandum (”Memorandumet”).

Offentliggörande av Memorandum
Memorandumet har upprättats med anledning av den förestående Företrädesemissionen av aktier. Memorandumet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt anmälningssedlar finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.safeture.se) samt på Erik Penser Banks webbplats (www.penser.se).

Företrädesemissionen i sammandrag

Rätt att teckna nya aktier med företrädesrätt tillkommer Bolagets aktieägare, varvid innehav av tio (10) aktier i Bolaget på avstämningsdagen den 1 juni 2020 berättigar till teckning av en (1) ny aktie, till en teckningskurs om 10,00 SEK per aktie. Teckning av aktier sker under perioden 3 – 17 juni 2020. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 23,2 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,9 MSEK.
För närmare information om Företrädesemissionen hänvisas till offentliggjort Memorandum.

Rådgivare

Setterwalls Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare till Safeture i samband med Företrädesemissionen. Erik Penser Bank är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Magnus Hultman, +46 (0) 706 00 46 88 magnus.hultman@safeture.com
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 juni 2020 kl 08:00.
 
Om Safeture AB
Safeture (tidigare GWS Production) grundades 2009 efter erfarenheten från en global SARS-epidemi, 2004 tsunaminen i Indiska oceanen och terrorattackerna i Mumbai. Företaget erbjuder en unik säkerhetsplattform: Safeture, vilket är det nya, kompletta verktyget för att garantera medarbetarnas säkerhet med hjälp av toppmodern teknik. Safeture-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm (ticker: SFTR). Erik Penser Bank AB är Certified Adviser, tel: +46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Safeture. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Safeture kommer endast att ske genom det informationsmemorandum som Safeture nu offentliggjort.

 Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i Safeture har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.