Safetures företrädesemission övertecknad

Styrelsen för Safeture AB (”Safeture” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet av den nyemission av aktier med företrädesrätt för Safetures befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) som beslutades av styrelsen den 13 maj 2020 med stöd av bemyndigande från årsstämman 2019. Företrädesemissionen tecknades sammanlagt till 101,1 procent och Safeture tillförs därmed cirka 23,2 MSEK före emissionskostnader. Safeture säkerställer därigenom finansiering för Bolagets fortsatta marknadsexpansion och produktutveckling.

Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 17 juni 2020. Det slutliga utfallet visar att Företrädesemissionen tecknades till totalt 101,1 procent, varav 89,8 procent tecknades med stöd av teckningsrätter och 11,3 procent utan stöd av teckningsrätter. Det garantiåtagande som lämnats i Företrädesemissionen har således inte tagits i anspråk. Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter inom ramen för Företrädesemissionen har skett i enlighet med de principer som anges i informationsmemorandumet som offentliggjordes den 2 juni 2020. Besked om tilldelning sker genom avräkningsnota som sänds till respektive tecknare. Tilldelade aktier ska betalas i enlighet med de instruktioner som framgår av avräkningsnotan.
Efter registrering av Företrädesemissionen vid Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital att öka med 185 549,84 SEK till sammanlagt 2 041 048,80 SEK. Antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 2 319 373 till sammanlagt 25 513 110.

Handel med betald tecknad aktie (BTA) sker på Nasdaq First North Growth Market fram till dess att Företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket. Registrering av Företrädesemissionen beräknas ske under vecka 29, 2020. Efter cirka en vecka från registrering av Företrädesemissionen vid Bolagsverket kommer BTA att omvandlas till aktier.

Rådgivare
Setterwalls Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare till Safeture i samband med Företrädesemissionen. Erik Penser Bank är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Magnus Hultman, +46 (0) 706 00 46 88 magnus.hultman@safeture.com
 
Denna information är sådan information som Safeture AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 juni 2020 kl. 18:15.
 
Om Safeture AB
Safeture erbjuder en öppen molnbaserad SaaS-plattform med kommunikation, information och positionering i en komplett tjänst som hjälper företag och organisationer att ta ansvar för sina anställda, oavsett var de befinner sig.  Huvudfunktionerna i plattformen är bland andra en mobil app, ett webbaserat gränssnitt, API för att integrera med andra system, 24/7 global säkerhetsinformation i realtid, medicinsk information, masskommunikation, e-learning och integrerade system för resebokningsdata.
Safeture-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm (ticker: SFTR). Erik Penser Bank AB är Certified Adviser, tel: +46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se
 
 Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Safeture. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Safeture kommer endast att ske genom det informationsmemorandum som Safeture offentliggjorde den 2 juni 2020.
 
Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i Safeture har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.