Teckning av optioner av serie 2015/2019

GWS Production AB meddelade den 9 april 2015 att beslut om riktad emission av teckningsoptioner 2015/2019 fattats vid extra bolagsstämma.

Emissionen, vilken omfattade högst 650 000 teckningsoptioner av serie 2015/2019, skedde med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Totalt tecknades 427 885 teckningsoptioner av serie 2015/2019, vilka berättigar till teckning av 427 885 nya aktier i bolaget. I det fall samtliga teckningsoptioner nyttjades innebar det en utspädning om cirka 3,9 procent. Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt var en önskan om att få ett optionsprogram infört för tilldelning till anställda och nyckelpersoner i bolaget varmed de kan erbjudas möjlighet att ta del av en värdetillväxt i bolagets aktie. Detta förväntas leda till att intresset för bolagets utveckling förstärks och att fortsatt företagslojalitet under de kommande åren stimuleras. Villkor för teckningsoptioner av serie 2015/2019 finns att tillgå via stämmokommuniké, publicerad på bolagets hemsida (www.globalwarningsystem.com) den 9 april 2015.
GWS aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm. Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser.
För ytterligare information kontakta VD Andreas Rodman, +46 (0) 708 – 10 13 16, andreas.rodman@globalwarningsystem.com

Global Warning Systemmöter ett växande behov av att skydda anställda och familjemedlemmar på resa, genom att spåra och ge värdefull information i realtid om katastrofer och andra hot som kan påverka resenären.