Teckning av optioner av serie 2018/2021

GWS Production AB meddelade den 29 maj 2018 att beslut om riktad emission av teckningsoptioner 2018/2021 fattats vid ordinarie bolagsstämma. Emissionen, vilken omfattade högst 800 000 teckningsoptioner av serie 2018/2021, skedde med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Totalt tecknades 794 000 teckningsoptioner av serie 2018/2021, vilka berättigar till teckning av 794 000 nya aktier i bolaget under perioden 13 december 2021 till 21 december 2021. I det fall samtliga teckningsoptioner nyttjas innebär det en utspädning om cirka 4,6 procent baserat på bolagets nuvarande aktiekapital.

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt var en önskan om att få ett optionsprogram infört för tilldelning till anställda och nyckelpersoner i GWS koncernen varmed de kan erbjudas möjlighet att ta del av en värdetillväxt i bolagets aktie. Detta förväntas leda till att intresset för bolagets utveckling förstärks och att fortsatt företagslojalitet under de kommande åren stimuleras.

Villkor för teckningsoptioner av serie 2018/2021 finns att tillgå via stämmokommuniké, publicerad på bolagets hemsida globalwarningsystem.com den 29 maj 2018

För ytterligare information se www.globalwarningsystem.com eller kontakta GWS VD Andreas Rodman, +46 (0) 708 – 10 13 16, andreas.rodman@globalwarningsystem.com
 
GWS Production i korthet
GWS, Global Warning System, grundades 2009 efter erfarenheter från en global SARS-epidemi, tsunamin i Indiska Oceanen 2004 och terrorattacken i Mumbai. Bolaget erbjuder en mobilbaserad, personlig säkerhetstjänst, Safeture, för att skydda resenärer genom att i realtid spåra och ge information om katastrofer och andra hot som kan påverka människor på resa. Systemet består av olika delar som analys, app och ett rikshanteringsverktyg.
GWS aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm. Penser Bank är bolagets Certified Adviser.