Teckning av optioner i Safeture AB

Safeture AB meddelade den 17 juli 2019 att beslut om riktad emission av teckningsoptioner 2019/2022 fattats av extra bolagsstämma. Emissionen, vilken omfattade högst 742 500 teckningsoptioner av serie 2019/2022 A och högst 400 000 teckningsoptioner av serie 2019/2022 B, skedde med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Totalt tecknades 670 880 teckningsoptioner av serie 2019/2022 A och 400 000 teckningsoptioner av serie 2019/2022 B, vilka berättigar till teckning av nya aktier i bolaget under perioden 18 juli 2022 till 29 juli 2022. I det fall samtliga teckningsoptioner nyttjas innebär det en utspädning om cirka 4,4 procent baserat på bolagets nuvarande aktiekapital.

Skälet till införandet av teckningsoptionsprogrammet och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna skapa möjligheter för Safeture att behålla kompetent personal på alla nivåer genom erbjudande av ett långsiktigt ägarengagemang för anställda, nyckelpersoner och styrelse. Ett sådant långsiktigt ägarengagemang förväntas bidra till en ökad harmonisering av deltagarnas och aktieägarnas intressen samt öka ett långsiktigt engagemang för Safetures utveckling.

Villkor för teckningsoptionerna av serie 2019/2022 A och 2019/2022 B finns att tillgå via   bolagets hemsida safeture.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta Safeture VD Magnus Hultman: 0706 00 81 66 magnus.hultman@safeture.com 
 
 
Om Safeture AB
Safeture grundades 2009 efter erfarenheter från en global SARS-epidemi, tsunamin i Indiska oceanen 2004 och terrorattacken i Mumbai. Företaget erbjuder en unik plattform: Safeture Enterprise, vilket är det nya, kompletta sättet att hantera medarbetarnas säkerhet med hjälp av toppmodern teknik. Safeture-aktien är noterad på NASDAQ First North Growth Market Stockholm (ticker: SFTR). Erik Penser Bank AB är bolagets Certified Adviser. Tel: +46 8-463 83 00, epost: certifiedadviser@penser.se.