Uttalande från styrelsen för Safeture med anledning av Admas offentliga uppköpserbjudande

Styrelsen för Safeture rekommenderar långsiktiga aktieägare i Safeture att inte acceptera Admas erbjudande om 10 kronor kontant, men konstaterar samtidigt att erbjudandet inte är oskäligt i ett kortsiktigt finansiellt perspektiv

Detta uttalande görs av styrelsen för Safeture AB (publ) (”Safeture”) i enlighet med punkten II.19 i Kollegiets för svensk bolagsstyrning takeover-regler för vissa handelsplattformar (”takeover-reglerna”).

Bakgrund
Adma Förvaltnings AB (”Adma”) har den 25 oktober 2019 lämnat ett offentligt uppköpserbjudande, enligt reglerna om budplikt, till aktieägarna i Safeture att överlåta samtliga aktier i Safeture till Adma (”Erbjudandet”). Adma erbjuder 10 kronor kontant för varje aktie i Safeture. Acceptfristen för Erbjudandet löper ut den 25 november 2019.
 
Erbjudandets totala värde uppgår till cirka 147 miljoner kronor, baserat på 14 680 685 utstående aktier, dvs. samtliga aktier utom de aktier som Adma redan ägde när Erbjudandet lämnades.
Erbjudandet innebär:

  • ingen premie jämfört med stängningskursen om 10 kronor för Safetures aktie på Nasdaq First North Growth Market den 24 oktober 2019, den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet;
  • en premie om 40,2 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen om cirka 7,13 kronor för Safetures aktie under de senaste 20 handelsdagarna till och med den 24 oktober 2019; och
  • en premie om 49,3 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen om cirka 6,70 kronor för Safetures aktie under de senaste 60 handelsdagarna till och med den 24 oktober 2019.
 

Stängningskursen för Safetures aktie den 7 oktober 2019, dagen före Admas offentliggörande av att budplikt hade uppkommit för Adma, var 6,75 kronor.
Erbjudandet är inte förenat med några fullföljandevillkor och Adma har inte genomfört någon due diligence-undersökning av Safeture inför Erbjudandet.
För ytterligare information om Erbjudandet, se www.admaforvaltning.se.

Styrelsens rekommendation
I utvärderingen av Erbjudandet har styrelsen tagit hänsyn till de faktorer som styrelsen ansett vara relevanta, bl.a. Safetures nuvarande strategiska och finansiella position, rådande och förväntade marknadsförhållanden, Safetures förväntade framtida utveckling och förväntade långsiktiga värdeskapande, inklusive därmed förknippade möjligheter och risker. Styrelsen har bl.a. också beaktat budpremier vid tidigare bud på noterade bolag i Sverige samt analytikers och aktiemarknadens förväntningar rörande utvecklingen av Safetures aktiekurs och lönsamhet.

Styrelsen anser vid en samlad bedömning inte att Bolagets fundamentala långsiktiga värde fullt återspeglas i Erbjudandet. Styrelsen baserar denna bedömning bl.a. på sin starka tro på Safeture, bolagets strategi, framtidsutsikter och ledning. Affärsresandet ökar. Det gör också efterfrågan på  TRM-lösningar (travel risk management) när frågan om företagens ansvar för sin personal, oavsett var de befinner sig, får allt större utrymme. Safeture – med sin Enterprise-plattform, ett världsledande verktyg som Safeture satsat betydande belopp på sedan 2012 – har enligt styrelsens mening goda förutsättningar att dra nytta av dessa trender. Nya potentiella kunder, även större sådana, visar intresse för Safetures tjänster. Safeture genomgår nu dessutom en omvandling från ett ingenjörsdrivet bolag till ett fullskaligt SaaS-företag (Software as a Service) med fokus på att genom stark marknadskommunikation skapa återkommande intäkter och förkorta säljprocessen genom effektiv paketering av Safetures tjänster. Verksamheten har dessutom renodlats genom den nyliga försäljningen av dotterbolaget Travelogix. Styrelsen och ledningsgruppen har förstärkts och förnyats med ytterligare viktig kompentens på flera positioner. Magnus Hultman, nyrekryterad verkställande direktör för Safeture sedan augusti 2019, har lett flera företag till stadig tillväxt och styrelsen sätter tilltro till att han med sin erfarenhet framgångsrikt kan leda Safeture i samma riktning.

Styrelsen noterar att priset i Erbjudandet är det lägsta som Adma har haft möjlighet att erbjuda enligt reglerna om budplikt. Styrelsen noterar vidare att Adma inte har ambitionen att förvärva hela Safeture.

Aktieägarna i Safeture bör emellertid också vara medvetna om att alla antaganden om framtida utveckling är förenade med osäkerhet beträffande en lång rad faktorer, vilka ensamma eller i kombination kan medföra att den faktiska utvecklingen inte blir den önskade.  Marknaden för TRM-lösningar är fortfarande relativt ung och tillväxten svår att förutse. Det kan heller inte uteslutas att en konkurrerande TRM-lösning utvecklas av något större internationellt företag, vilket skulle påverka Safetures ställning negativt. Priset i Erbjudandet är väsentligt högre än aktiekursen var när Adma tillkännagav att Adma hade ökat sitt aktieinnehav till över 30 procent av röstetalet och att ett budpliktsbud skulle lämnas. Jämfört med aktiekursen dessförinnan innebär Erbjudandet alltså en betydande premie. Likviditeten i Safetures aktie kan också komma att minska som en konsekvens av ökad ägarkoncentration. Styrelsen kan mot denna bakgrund inte komma till annan slutsats än att Erbjudandet i och för sig inte är oskäligt i ett kortsiktigt finansiellt perspektiv.

Aktieägarna bör också observera att bolagets grundare, styrelseledamoten Lars Lidgren som personligen och via bolag äger cirka 13,5 procent av aktierna i Safeture, har meddelat styrelsen att han avser att sälja en större del av sina aktier till Adma i Erbjudandet. Skälet är att hans aktiepost är så stor att väsentliga delar därav inte utan vidare kan avyttras i marknaden och att han önskar att, när nu så kan ske genom överlåtelse till en annan långsiktig och seriös ägare, frigöra en del av det kapital som han under mycket lång tid haft bundet i Safeture-aktier.

Den aktieägare som delar styrelsens – och, uppenbarligen, Admas – syn på Safetures förmåga att långsiktigt generera mer värde åt aktieägarna än vad som motsvaras av priset i Erbjudandet, och som har en erforderligt långfristig syn på sin investering, bör dock enligt styrelsens mening inte acceptera Erbjudandet.

Styrelsen rekommenderar därför enhälligt långsiktiga aktieägare i Safeture att inte acceptera Erbjudandet, men konstaterar samtidigt att Erbjudandet likväl inte är oskäligt i ett kortsiktigt finansiellt perspektiv.

Enligt takeover-reglerna ska styrelsen även redovisa sin uppfattning om den inverkan som genomförandet av Erbjudandet kan komma att ha på Safeture, särskilt sysselsättningen, och sin uppfattning om Admas strategiska planer för Safeture och de effekter som dessa planer kan förväntas ha på sysselsättningen och på de platser där Safeture bedriver sin verksamhet. Adma har i sin erbjudandehandling avseende Erbjudandet uttalat följande: ”Adma avser att även i fortsättningen driva Safetures verksamhet vidare enligt nuvarande strategier och affärsmodell. Adma värdesätter Safetures ledning och anställda och har för avsikt att tillvarata deras kompetens. Baserat på Admas kunskap om Safeture och i ljuset av de rådande marknadsförutsättningarna avser inte Adma att, som i ett led i genomförandet av Erbjudandet, genomföra några väsentliga förändringar för ledning eller anställda (inklusive anställningsvillkor) eller för sysselsättningen och verksamheten på de platser där Safeture bedriver sin verksamhet. Genomförandet av Erbjudandet förväntas inte innebära några väsentliga förändringar för verksamheten, ledningen eller anställda i Adma.” Styrelsen utgår från att uttalandena är korrekta och finner i relevanta hänseenden ingen anledning att ha någon annan uppfattning.

Styrelsen har med anledning av Admas erbjudande anlitat Vinge som legal rådgivare.

Svensk lag ska tillämpas på detta uttalande och uttalandet ska tolkas i enlighet härmed. Tvist i anledning av detta uttalande ska exklusivt avgöras av svensk domstol.

Lund den 11 november 2019

Safeture AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta:
Semmy Rülf, styrelsens ordförande i Safeture AB (publ)
Telefon 070-931 27 30